تهمینه پیروی

[ 1 ] - تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مواد و روش‌ها:در این مطالعه مشاهد ه ای...

[ 2 ] - بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست هایGnRH یعنی بوسرلین استات ...

[ 3 ] - مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ

زمینه و هدف:: اپیدیدیم از نظر رشد و حفظ ساختمان وابسته به تستوسترون است که ترشح آن وابسته به هورمون‌های گنادوتروپین هیپوفیزی است، ترشح گنادوتروپین‌ها هم تحت کنترل هورمون‌های آزادکننده هیپوتالاموس(GnRH) می‌باشد. استفاده از آنالوگ‌های GnRH می‌تواند محور هیپوفیزی-گنادی را مختل نماید. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات آگونیست GnRH (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ است. مواد و روش‌ها:...

[ 4 ] - بررسی ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با علائم افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه

Background & Aims: Obesity is one of the most important diseases with rising prevalence that causes different kinds of physical and psychiatric health problems .The relationship between obesity and depression is controversial. We designed this study to evaluate the possible relationship in women referring to health centers of Urmia city. Materials & Methods: In a descriptive study 637 women ag...

[ 5 ] - PROTECTIVE EFFECTS OF LACTOFERRIN AGAINST DORORUBICIN TOXICITY ON MAIN GONAD OF RAT

Background & Aims: Doxorubicin has been widely used to treat solid tumors and blood malignancies, but its toxicity has limited its application. The aim of the present study was to investigate the protective effects of lactoferrin against doxorubicin toxicity on the main gonad of rats. Materials & Methods: 24 Adult male Wistar rats were divided into four groups. Control group received physiolog...