تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

نویسندگان

  • اعظم اکبری
  • امیر حیدری
  • رحیم محمودلو
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. مواد و روش‌ها:در این مطالعه مشاهد ه ای 18 نمونه بافت کبدی سالم از بیماران تحت جراحی کبدی به صورت غیر تصادفی و در دسترس تهیه شد. این نمونه‌ها دربافر فسفات پتاسیم خرد گردیده و طی چندین مرحله سانتریفوژ، رسوب میکروزومی استخراج شد. سپس مقدار پروتیین تام میکروزمی با روش لوری اندازه‌گیری گردید.داده های بدست آمدهمورد تجزیه و تحلیل روش های آمار توصیفی قرار گرفتند. یافته‌ها:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار پروتیین تام در نمونه های کبد بین 1/14 تا 2/27 میلی گرم بر هر گرم از کبد متفاوت است. میانگین پروتیین تام درنمونه‌های مورد آزمایش حدّود77/3 ±24/20 میلی گرم بر هر گرم است. لازم به ذکر است این نتایج برای اوّلین باردرایران گزارش می‌گردد. نتیجه‌گیری: آگاهی از مقدار پروتیین میکروزوم‌های کبدی نقش بسیار مهمی در رابطه با توانایی کبدنژاد ایرانی از حیث متابولیسم داروها دارد. لذا، این پروژه اطّلاعات ارزشمندی در اختیار محقّقین قرار می‌دهد. مقدار پروتیین موجود در میکروزوم‌های کبدی در این منطقه نسبت به سایر گزارش های بین المللی پایین می باشد. این پدیده، می‌تواند زنگ خطری برای پزشکان بالینی از حیث کنترل دوز تجویز داروها به لحاظ توانایی پایین کبد در متابولیسم دارو و نهایتاً امکان بروز مسمومیّت دارویی، باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تهیه میکروزوم و اندازه گیری پروتیین آن در نمونه های کبد انسانی

زمینه و هدف: آنزیم های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه گیریپروتیینمیکرزوم هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه های کبدی انسان مورد اندازه گیری قرار گرفت. مواد و روش ها:در این مطالعه مشاهد ه ای ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اندازهگیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس

چکیده تحقیق حاضر در سال 1387 در آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس به‌منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در بافت‌های کبد و عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) انجام شد. نمونه‌برداری به­صورت کاملاً تصادفی انجام شد و 36 عدد ماهی از بازار سرچشمه تهران تهیه گردید. جهت استخراج فلزات از بافت‌های مورد م...

متن کامل

بارگذاری داروی سیس پلاتین در نانوذرات لیپوزومی و بررسی کارایی آن روی رده سلولی HepG2 «کارسینومای کبد انسانی »

سابقه و هدف : سرطـان کبد از کشنده ترین سرطان های دنیــاست که هر سـاله تعداد زیادی را به کــام مرگ می کشاند و در حال حاضر 6 % کل سرطان های جهان را تشکیل می دهد . داروی ضد تومور سیس پلاتین در کنار خاصیت کشندگی بالای سلول های سرطانی ،  دارای عوارض جانبی متعدد و بعضا خطرناک است . به همین دلیل به جهت کاهش عوارض جانبی و در کنار آن افزایش کشندگی سلول های سرطانی ، سیستم های دارورسانی در مقیاس نانو پیشن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 3

صفحات  232- 237

تاریخ انتشار 2015-04-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023