بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مولفه های آینده نگاری و تولید علم

نویسندگان

  • دکترمریم تقوایی یزدی استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران
  • صمد فدایی آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران (نویسنده مسئول).
  • کیومرث نیاز آذری استاد وعضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط دانشگاه کار آفرین با ابعاد و مولفه های آینده نگاری و تولید علم در کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی با رویکرد کمی بود. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ تمام‌ اساتید هیأت علمی (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران (2740) نفر بودند. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان تعداد 800 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته کارآفرینی، تولید علم و آینده نگاری با طیف لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی تاییدی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشگاه کارآفرین بر تکنیک­های آینده نگاری در نظام آموزشی ایران تاثیر معناداری دارد، دانشگاه کارآفرین بر تولید علم در نظام آموزشی ایران تاثیر معناداری دارد و در نهایت با استفاده از نرم افزار لیزرل، 97 گویۀ پرسشنامه (هر سه پرسشنامه)­، وارد تحلیل عاملی تأییدی شدند. مدل نهایی پژوهش برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران با شاخص­های برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد. و مقدار این شاخص در این مدل (063/0) است که برای مدل طراحی ‌شده در این پژوهش، نشان از برازش مناسب ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش دارد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد کمی بود. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ را همه‌ اساتید‌‌ هیأت علمی (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران تشکیل‌ می‌دهد، که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی برحسب جدول مورگان ابتدا از هر دانشگاه 4 دانشکده و سپس از هر دان...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

آینده نگاری دانشگاه کارآفرین با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع در افق 1404 هجری شمسی

امروزه با توجه به تغییرات سریع محیط ی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می گردد. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از دو روش آینده نگاری یعنی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پردازد، سپس سناریوهای عمده پیش روی دانشگاه کارآفرین را تدوین کند. چارچوب نظری ای...

متن کامل

ارزیابی تأثیر آینده نگاری برسیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

تغییر جهت فعالیت‌های آینده‌نگاری از سیاست تحقیق‌وتوسعه به سمت بستر گسترده‌تر سیاست اجتماعی، سبب ظهور شکافی در ادبیات، در زمینة ارتباط میان آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری...

متن کامل

ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش و سازمانیادگیرنده را در دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات و رابطه میان مدیریت دانش ومولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظرهدف پژوهش بنیادی محسوب می شود که به روش توصیفی – پیمایشی و بااستفاده از مدل سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز ومدل مدیریت دانشنوناکا و تاکوچی انجام شده است . جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آ...

متن کامل

بررسی سطوح مختلف انجام فعالیت آینده نگاری علم و فناوری (ملی، منطقه ای و شرکتی)

آینده نگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکت های مختلف به طور منظم، منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است مبادرت به اندیشه می نمایند. آینده نگاری فرآیند سازماندهی شده هدفمندی است که باعث گرد هم آمدن بازیگران کلیدی عرصه علم و فناوری برای ترسیم آینده امکان پذیر و راه های رسیدن به چنین آینده ای می شود. در یک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  87- 124

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023