بررسی ارتباط مهارت‏ های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت‏ علمی استخدامی و مدعو رشتة تربیت ‏بدنی دانشگاه پیام ‏نور

نویسندگان

  • حمید قاسمی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران
  • فریده هادوی دانشیار تربیت بدنی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

یکی از ابعاد رفتار سازمانی، شناخت مها‎رت‎های ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهره‎وری و تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارت‎های ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئت‏علمی استخدامی و مدعو تربیت‎بدنی دانشگاه پیام‎نور پرداخته است. پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. 80 نفرهیئت‌علمی استخدامی و 700 نفر مدرس مدعو تربیت‏بدنی دانشگاه‎های پیام‎نور جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل ‏دادند. تمام جامعة هیئت‌علمی به‌عنوان نمونه و از مدرسان مدعو 250 نفر به‌صورت تصادفی خوشه‏ای به‌عنوان نمونة آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری پرسش‌نامه‏های مهارت‏های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. روایی صوری و منطقی پرسش‎نامه‎ها به کمک اساتید دانشگاه‎ها و صاحب‏نظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمد که برای هرکدام از پرسش‌نامه‎ها به‌ترتیب 84/0، 84/0 و 88/0 محاسبه شد. از روش‏های آمار توصیفی برای طبقه‎بندی نمره‎های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلوموگروف – اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیة پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی‏ مهارت‏های ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است. همچنین، ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفة مهارت‏های ارتباطی (کلامی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و تأثیر مؤلفة شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت‏های ارتباطی در پیش‏بینی نگرش سازمانی به‌نظر می‏رسد که مسئولان‏ باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینة تمامی مؤلفه‏های مهارت‏های ارتباطی به‌ویژه مهارت شنود به‌کار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیات علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده از نمونه گیری خوشه‏ای و جدول مورگان انتخاب گردیدند. ا...

متن کامل

نقش مهارت های ارتباطی بر اثربخشی سازمانی هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش مهارت‎های ارتباطی بر اثربخشی ‎سازمانی هیأت‎علمی تربیت‎بدنی دانشگاه پیام‎نور صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‏ی هیأت‏علمی(80 نفر) در رشته تربیت‎بدنی دانشگاه پیام‎نور می‏باشد، که تمام هیأت‎علمی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر جمع‏آوری داده‎ها میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‏های مهارت‏های ارتباطی ...

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور

هدف این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیأت علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده از نمونه­گیری خوشه‏ای و جدول مورگان انتخاب گردید....

متن کامل

رابطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت‎علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضاء هیأت‏ علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت ‎علمی) بود. ابزار اندازه‎گیری، پرسشنامه‎های ‏استاندارد مهارت‎های ‎ارتباطی بارتون‎جی (1990) و اثربخشی سازمانی حمیدی (1382) بودند که ضمن تأیید روایی (صوری و منطقی)، پایایی از روش ضر...

متن کامل

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش را 87 نفر از اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور تشکیل می دادند که به روش کل شمار انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز (1996)، پرسش ن...

متن کامل

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی ساده برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دست‌یابی به ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 49

صفحات  233- 250

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023