بررسی ارتباط موقعیت دیسک با مورفولوژی برجستگی مفصلیTMJ در بیماران مبتلا به TMD با استفاده از MRI

نویسندگان

  • گودرزی‌پور, داریوش دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مهم‌کار خیراندیش, یاسمن دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • پورتاجی, بهاره دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده

Background and Aims: Because of high prevalence of TMJ dysfunctions , increased promotion of diagnostic and treatment methods is necessary. In many cases, in addition to disc position, morphology of other joint components such as articular eminence can be changed and therefore the probable correlation between disc position and morphology of hard tissue components can be used for prediction of internal derangements. The aim of this study was to evaluate the correlation between the position of disc and morphology of articular eminence of TMD`s patients using magnetic resonance imaging (MRI). Materials and Methods: In this cross sectional study by evaluation of digital MRI files, ultimately 78 joint images were identified which had sufficient quality and resolution for review. Then the MRI images, were observed and evaluated by 3 oral and maxillofacial radiologists to determine the disc position (normal, anterior displacement with and without reduction, and posterior displacement) and morphology of articular eminence (Box, Sigmoid, Flattened). Ultimately the results that were reported at least by 2 observers were included as the final results and were recorded in the check list. Data were analyzed using Chi-Square test and Fisher test. Results: In this study, no case of posterior disc displacement was found and therefore was excluded from the study. Articular eminence morphology (Flattened versus Sigmoid) showed statistically significant correlation with anterior disc displacement with and without reduction (P-values for anterior displacement with and without reduction were 0.03 and 0.002, respectively). No significant difference was found between the sigmoid and box types in relationship with disc displacement (P-values for anterior displacement with and without reduction were 0.72 and 0.70. In this study, no significant difference between the anterior disc displacement with reduction and anterior disc displacement without reduction in relationship with the morphological changes of articular eminence in any of the cases were found. Conclusion: The results showed that flattening of articular eminence had significant relationship with anterior disc displacement.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی

اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی پس از اختلالات عضلانی شایع‏ترین اختلالات مفصل هستند و شامل کلیه بیماری‏های مربوط به عدم هماهنگی و جابجایی دیسک و کندیل می‏باشند. هدف این مطالعه بررسی موقعیت دیسک در بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی با استفاده از تصاویر MRI به عنوان استاندارد طلایی بود. مواد و روش‏ها: مفصل گیجگاهی دو طرف در 34 بیمار با تشخیص کلیک مفصل توسط تصویربرداری MRI بررسی شدند. تصاویر M...

متن کامل

بررسی ارتباط شیب برجستگی مفصلی با حرکات مجموعه کندیل و دیسک در تصاویر MRI مبتلایان به اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی

Background and Aims: Internal derangement of the Temporomandibular joint (TMJ) is the most common form of Temporomandibular disorders, which represents an abnormal internal strucural and functional change of the disk, as well as an abnormal relationship of the disk to the condyle, glenoid fossa and articular eminence when the teeth are in the closed- mouth position. The aim of this study was to...

متن کامل

بررسی ارتباط شیب برجستگی مفصلی با حرکات مجموعه کندیل و دیسک در تصاویر mri مبتلایان به اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی

زمینه و هدف: اختلالات داخلی، شایع ترین ناهنجاری کلینیکی و پاتولوژیک مرتبط با مفصل گیجگاهی فکی می باشند که به صورت تغییر غیرطبیعی در ساختار داخلی و عملکرد دیسک و همچنین رابطه ناصحیح آن نسبت به کندیل، گلنوئید فوسا و برجستگی مفصلی زمانی که دندان ها در وضعیت دهان بسته می باشند، تعریف می شود. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین شیب برجستگی مفصلی با حرکات مجموعه کندیل و دیسک در تصاویر mri مبتلایان به ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره None

صفحات  75- 80

تاریخ انتشار 2013-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021