بررسی الگوی مقاومت چندگانه و متقاطع انتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف عامل عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه

نویسندگان

  • آهنگرکانی, فاطمه دانشجوی دکترای قارچ شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • باقری نسامی, معصومه دانشیار، گروه پرستاری داخلی و جراحی، مرکز تحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • حاج علی بیگ, آذین رزیدنت اطفال، مرکز تحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
  • رضایی, محمد صادق دانشیار، مرکزتحقیقات عفونی با گرایش عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده مقاله:

Background and purpose: Multiple drug resistance in Enterobacteriaceae has restricted the available options for treatment of infections caused by these bacteria. The aim of this study was to investigate the pattern of multidrug resistance and cross-resistance in Enterobacteriaceae causing nosocomial infections in intensive care units during 2014-2015 in eighteen governmental hospitals in Mazandaran province, Iran. Materials and methods: A cross-sectional descriptive study was performed in which antibiotic susceptibility test to routinely antibiotics was determined by MIC method and "broth micro-dilution” was done according to CLSI. Results: A total of 35 strains including Klebsiella pneumoniae (24), Escherichia coli (6), and Enterobacter spp (5) were extended-spectrum β-lactamases producer. The prevalence of multidrug resistance in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and Enterobacter spp were 95.83%, 66.6%, and 80%, respectively. Among the isolates 28.57% exhebited cross-resistance to aminoglycoside antibiotics and 40% were found with cross-resistance to third- and fourth-generation cephalosporins. Conclusion: Regarding the high prevalence of multidrug resistance and the emergence of cross-resistance to different categories of antibiotics among Enterobacteriaceae causing nosocomial infection, more effective measures should be taken including implementation of infection control programs, isolation of patients infected by multidrug resistance bacteria, and antibiotic stewardship in hospitals.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فراوانی آنتروباکتریاسه تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در بخشهای مراقبت ویژه

Background: The incidence of ESBL producing species have been steadily increased in recent years, resulting in limitation of infection control issues and therapeutic options.The purpose of this study was to evaluate prevalence of Enterobacteriaceae and also assess epidemiology ESBL producing strains isolated from patients admitted in ICUs. Methods: A total of one hundred fifty isolates wer...

متن کامل

ارزیابی یک محیط کلریمتریک جدید به منظور تشخیص ایزوله‌های بالینی اعضای خانواده انتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs)

زمینه و اهداف: با توجه به رشد روبه افزایش باکتری‌های تولید کننده ESBL، در میان اعضای خانواده Enterobacteriaceae، ردیابی و درمان عفونت‌های بیمارستانی ناشی از ایزوله‌های بالینی تولید کنندگان ESBL متعلق به این خانواده، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، ارزیابی یک روش سریع، با استفاده از محیط کلریمتریک جدید ساخته شده در دانشگاه الزهراء (تهران، ایران)، می‌باشد. مواد و روش کار: ایزوله‌های بالینی جدا...

متن کامل

بررسی انتروباکتریاسه های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در فاضلاب های بیمارستانی

سابقه و هدف: آنتی بیوتیک­های بتالاکتام، بزرگ ترین گروه از آنتی بیوتیک­هایی هستند که در بیمارستان­ها برای درمان عفونت­های ناشی از باکتری­های گرم منفی به کار می­روند. انتروباکتریاسه­ها به عنوان میکروفلور دستگاه گوارش انسان، بخش بزرگی از باکتری­های پساب­های بیمارستانی را تشکیل داده و می توانند به عنوان منبعی برای ژن های بتالاکتامازهای وسیع الطیف(extended-spectrum beta lactamases) (esbls) باشند. ای...

متن کامل

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیا کلی تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ESBLs ( در بیماران مبتلا به عفونت های ادراری )

Background & Objectives: Urinary tract infection is a common disease, especially among women. Beta-lactam group of antibiotics are the commonly prescribed antibiotics for this disorder. The emergence of antibiotic resistance among gramnegative bacilli limited applicability and usefulness of the antibiotics. In this study, we assessed the prevalence of extended spectrum beta-lactamases (ESBL) pr...

متن کامل

ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهشتی کاشان درسال 1390

Background: Microbial contaminations occurred in “Intensive Care Unit” (ICU) is the substantial cause of infection transmission within hospitals. The infectious organisms can be transmitted mainly through contact with the surface of instruments. Indicating the contaminated sources is the primary step during the infection control program. This study aimed to evaluate the risk of cross infection ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 144

صفحات  39- 49

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023