بررسی انگیزه‌های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

نویسندگان

چکیده مقاله:

  مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه) می‌باشد . جامعه آماری شامل (دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1389- 1388) است که تعداد کل آنها 1887نفر می‌باشد. از این تعداد، طبق فرمول کوکران و برحسب واریانس به دست آمده از پیش آزمون پرسشنامه، حجم نمونه‌آماری به تعداد 216نفر محاسبه و انتخاب شد. نمونه‌گیری به شیوه خوشه‌ای و به تفکیک دانشکده انجام گرفت . در آزمون روابط متغیرها، از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون‌های r پیرسون، توسط نرم‌افزار SPSS استفاده شده و نتایج به‌دست آمده به شرح زیر می‌باشد. گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه با انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی آنان رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی انگیزه های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه) می باشد . جامعه آماری شامل (دانشجویان...

متن کامل

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی– مقایسه ای یا پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود که نمونه ای به حجم 80 نفر (40 نفر ورزشکار، 40 نفر غیر ورزشکار) انتخاب وپرسشنامه هوش هیجانی بار- آن، در اختیار آنان قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج با آزمونt  گروه های مستقل انج...

متن کامل

عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رغبت تحصیلی ‏ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مطالعه انگیزه و رغبت تحصیلی دانشجویان وشناخت علایق تحصیلی آنان می‌تواند آگاهی برنامه‌‌ریزان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی‌ را جهت بهبود فرآیند آموزش و طراحی برنامه‌های آموزشی و درسی یاری نموده، و بهره‌وری نیروی انسانی متخصص دانشگاهی را افزایش دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، 221 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تبریز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و...

متن کامل

مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. این تحقیق علی-مقایسه ای (پس رویدادی) می باشد. جامعه پژوهش در برگیرنده حجم نمونه پژوهش از بین دانشجویان اضطرابی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد تبریز 35 نفر و دانشجویان غیراضطرابی(سالم) 35 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و بدلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه آ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی– مقایسه ای یا پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود که نمونه ای به حجم 80 نفر (40 نفر ورزشکار، 40 نفر غیر ورزشکار) انتخاب وپرسشنامه هوش هیجانی بار- آن، در اختیار آنان قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج با آزمونt  گروه های مستقل انج...

متن کامل

بررسی آسیب‌شناختی ‌اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

هدف از انجام این تحقیق بررسی آسیب­شناختی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می­باشد. جامعه­آماری، دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد ارومیه به تعداد 4631 نفر بوده و برای تحقیق مورد­ نظر، بر­اساس فرمول کوکران، تعداد 364 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب­ شدند. برای نمونه­گیری جاز  روش خوشه­ای  استفاده­شد.  ابزار  تحقیق­ در  این  پژوهش پرسشنامه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  205- 216

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023