بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی

نویسندگان

  • محمد احمدنژاد دانشجوی دکتری اموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  • نورالدین سیفی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

به‌منظور واکاوی «انگیزه معلم»، و با بهره­گرفتن از روش­های تحقیق کیفی، پژوهش اخیر به بررسی انگیزة ورود به حرفه­، و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی می­پردازد. یافته­های به‌دست آمده از تحلیل داده­های کیفی حاصل از مصاحبه­های نیمه ساختمند و پرسشنامه­های کیفی نشان می­دهد که دلایل بیرونی شامل: فقر اقتصادی خانواده، ترس از بیکاری، انتخاب از سر ناچاری، اجبار خانواده، معافیت از خدمت سربازی، مناسب بودن برای بانوان و تعطیلات زیاد، به‌ترتیب، مهم‌ترین دلایل پیوستن معلمان به این حرفه می­باشد. علاقه به تدریس و علاقه به زبان انگلیسی مهم­ترین دلایل درونی، و خدمت به جامعه تنها دلیل نوع دوستانه برای انتخاب حرفه گزارش شده است. میزان بالای تمایل به تغییر شغل (19/74 درصد)، ترک حرفه (58 درصد)، و بازنشستگی زود هنگام (58/72 درصد) در معلمان، حاکی از نارضایتی شغلی معلمان است. همچنین، براساس یافته‌های پژوهش، حقوق و مزایا، احترام و جایگاه اجتماعی، سیاست­های اداری/ آموزشی، شرایط و محیط کاری، دانش‌آموزان، خود کارآمدی و توسعة حرفه­ای، منابع و امکانات آموزشی، بازخورد مدیران، والدین، و همکاران، زبان انگلیسی، استقلال معلم، نقش معلم در سیاست­گذاری، و کمک به جامعه و دانش‌آموزان از مهم­ترین عوامل مؤثر بر انگیزه (شامل شش درون­مایه بیرونی، پنج درون‌مایه درونی و یک درون­مایه نوع‌دوستانه) در معلمان است. در پایان راهبردهایی برای به‌کارگیری و ایجاد انگیزه در معلمان زبان انگلیسی ارائه شده است. نتایج این تحقیق دربردارنده موارد ارزشمندی برای سیاست‌گذاران در حوزة تربیت معلم و آموزش و پرورش در سطوح مختلف می باشد. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مطالعه با هدف بررسی منابع انگیزه در معلمان زبانهای خارجی در مدارس دولتی و موسسات خصوصی زبان انگلیسی ایرانی انجام پذیرفته است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق پرسشنامه ای تحت عنوان ال تی ام اس بر اساس تحقیقات علمی مرتبط طراحی گردید. این پرسشنامه هفت منبع انگیزه از جمله عوامل انگیزه اقتصادی، اجتماعی، احساسی، اموزشی، عوامل درونی بشر دوستانه و موضوعی را مورد بررسی قرار داده است. پرسشنامه پس از ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

این تحقیق رابطة بین انگیزه و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان دانشگاه را مورد بررسی قرار داد. بعلاوه متغیرهایی چون جنسیت و سطح بسندگی زبان مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار استفاده شده در این تحقیق شامل موارد زیر می‌گردد: الف- پرسشنامه‌ای در مورد انگیزه که توسط ولراند و همکاران (1992) ساخته شده بود. ب- پرشسنامة دیگری در مورد راهبردهای یادگیری زبان که توسط اکسفورد (1990) ساخته شده ب...

زمینه: فرایند پیچیده سنجش معلمان را وادار به تصمیم‌گیری حرفه ای می‌کند تا واقعیت های کلاس درس خود را با تاثیر عوامل بیرونی همسو کنند. معلمان تصمیمات مربوط به سنجش و نمره دهی خود را بر دانش، عقیده، انتظارات و ارزش های تدریس و یادگیری استوار می-کنند. هدف: پژوهش حاضر به بررسی تصمیم‌گیری برای نمره‌دهی معلمان دوره متوسطه در تهران می‌پردازد. در این راستا، عوامل مورد استفاده در نمره‌دهی مورد بررسی قرا...

هویت حرفه‌ای با پیشرفت حرفه‌ای تفاوت دارد. این مقاله تلاشی است تا با تأکید بر تمایز بین پیشرفت حرفه‌ای با پیشرفت هویت حرفه‌ای، تأثیر تجربه را بر سه بخش هویت حرفه‌ای گذشته، حال و آرمانی سنجش کند. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه و از میان معلمان زبان در سه لایۀ درونی، بیرونی، و رو به گسترش زبان انگلیسی جمع‌آوری و در پایان داده‌های تعداد 180 نفر که پرسشنامه را به‌طور کامل پاسخ داده بودند، تحلیل آما...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود