بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

  • سیدرضا میرایی آشتیانی
  • عباسعلی ناصریان
  • علی نیکخواه
  • محمد مرادی شهربابک
چکیده

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی با استفاده از مدل‌های ارائه شده توسط انجمن ملی تحقیقات (NRC) برآورد شد. پارامترهای ژنتیکی صفات مورد نظر، با روش حداکثر درست نمایی محدود شده و با استفاده از الگوریتم بی‌نیاز از مشتق‌گیری، به‌صورت تجزیه چندصفتی برآورد گردید. مدل‌های حیوانی مورد استفاده حاوی عوامل ثابت گله ـ سال ـ فصل، دوره شیردهی و مرحله شیردهی، و عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی، محیطی دائم حیوان و عوامل باقی‌مانده بودند. وراثت‌پذیری مازاد انرژی مصرفی 02/0 ± 21/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب در جهت کاهش مازاد انرژی مصرفی، می‌تواند بازده خوراک را در حد متوسطی بهبود ببخشد. به‌نظر می‌رسد که استفاده از مازاد انرژی مصرفی به‌همراه صفات تولیدی در شاخص انتخاب موجب بهبود توأم بازده خوراک و صفات تولیدی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه گیری بازده در گاو شیرده است که می تواند به صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of e...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

Improvement of feed efficiency in dairy farming economically has a great importance. In this study, the genetic parameters of net energy efficiency and its relationships with milk yield, 3.2% fat corrected milk, body weight, gross income and income over feed costs were investigated, by the 2589 monthly records collected from the 723 lactating cows in the 3 herds. The different requirements of e...

متن کامل

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

در پرورش گاوهای شیری، بهبود بازده خوراک از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی پارامترهای ژنتیکی بازده خالص انرژی برای تولید شیر و ارتباط آن با صفات تولید شیر، شیر تصحیح شده برای 2/3 درصد چربی، وزن بدن، درآمد ناخالص و درآمد منهای هزینه خوراک با استفاده از 2589 رکورد ماهانه از 723 گاو شیرده در سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی حیوان با استفاده از مدل های انجمن ملی تحق...

متن کامل

بررسی وضعیتهای غیرطبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

اهداف: 1- تعیین میزان سخت زایی ناشی از وضعیتهای غیر طبیعی جنین گاوهای شیری نژاد هلشتاین در زمان تولد2- اثر عوامل کمک کننده و موثر در وضعیتهای غیر طبیعی جنین در زمان تولد از قبیل سن وتعداد زایش مادر، فصل زایمان، جنس گوساله و وزن گوساله روش: سه عامل اصلی در تعیین وضعیت تولد گوساله (presentation "P1") ، (Posotion "P2") و (posture "P3') می باشد. در بررسی انجام شده طی 4 سال متوالی ، 3 عامل فوق الذک...

متن کامل

بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

عفونت قارچی رحم مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فلور قارچی گاوهای شیری با اختلالات تولید مثلی و سالم می‌باشد. نمونه قارچی مستقیما از رحم 112راCس گاو شامل 70 راCس گاوهای شیری نژاد هلشتاین مبتلا به بیماری‌های رحمی و 42 راCس گاو سالم جمع آوری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته در محیط کشت قارچ سابورو گلوکز اگار در 28 درجه سانتیگراد کشت داده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023