پویا زمانی

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

[ 1 ] - اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار از سن 78 تا 86 هفتگی انجام شد. مجموعا 120 قطعه مرغ تخم گذار سویه بونز وایت در 6 تیمار و هر تیمار شامل 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح (صفر، 78/6 و 56/13 درصد کنجال...

[ 2 ] - تأثیر سطوح مختلف اسیدفولیک جیره بر مقدار فولات زرده تخم مرغ و عملکرد تولیدی مرغ های تخم گذار

این پژوهش به منظور بررسی اثر مکمل­سازی جیره توسط اسید فولیک بر مقدار فولات زرده، فولات پلاسمای خون و عملکرد تولیدی مرغ­های تخم­گذار در سن 54 هفتگی به مدت 8 هفته انجام شد. در این مطالعه از تعداد 80 قطعه مرغ تخم­گذار سویه های­لاینw-36 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی، 5 واحدآزمایشی و 4 مرغ در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره پایه و 2 و 3 و 4 جیره پایه به علا...

[ 3 ] - آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین

در این پژوهش به­منظور برآورد اجزای واریانس و وراثت­پذیری تعداد بره در هر زایش گوسفند مهربان با استفاده از مدل­های رگرسیون تصادفی، از 5558 رکورد زایش مربوط به 2245 رأس میش طی سال­های 1374 تا 1389 استفاده گردید. شناسایی عوامل ثابت مؤثر بر صفت مورد بررسی با مدل خطی تعمیم یافته و نرم­افزار  SASانجام شد که گله- سال- فصل و سن میش هنگام زایش (ماه)اثرات معنی­داری داشتند. اجزای واریانس بر اساس مدل­های ر...

[ 4 ] - اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان

ین پژوهش برای بررسی اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه های هماتولوژی بره‌های نر مهربان انجام شد. تعداد 20 راس بره نر در قالب چهار گروه پنج راسی در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند. مقدار و نوع مکمل مس گروه‌های مختلف 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل سولفات و 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل ‌پروتئینات بودند که روزانه همراه جیره پایه در اختیار بره‌ها قرار می‌گرفت. در روزهای صفر، 7، 14، 28، 57 و ...

[ 5 ] - برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت

این پژوهش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل ابتدای غنچه‌دهی تا گلدهی کامل شامل: آغاز غنچه‌دهی (I)، غنچه‌دهی کامل (II)، آغاز گلدهی (III) و گلدهی کامل (IV) انجام شد. جهت برآورد مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری از چهار رأس گوسفند نر مهربان فیستوله‌دار استفاده شد. نتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی نشان داد که، افزایش در رشد گیاه با افزایش در میزان ماده آلی و N.D.F...

[ 6 ] - اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین

این آزمایش جهت بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین طراحی شد. 8 راس گاو هلشتاین در اواسط مرحله شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح مربع لاتین ناقص تکرار شده با سه دوره21 روزه استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون روغن سویا و بدون ویتامین E)، 2) 3 درصد روغن سویا بدون ویتامین E، 3) بدون روغن سویا- 8000 واحد بین‎المللی ...

[ 7 ] - اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

این پژوهش بر روی 24 رأس گاو نزدیک زایش هلشتاین به صورت آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح واحدهای خرد شده در واحد زمان جهت بررسی اثر سطوح متفاوت اختلاف کاتیون- آنیون جیره‏ای پیش و پس از زایمان بر هموستازی کلسیم، تعادل اسید- باز و عملکرد شیردهی بعدی انجام گرفت. فاکتور اول، اختلاف کاتیون- آنیون پیش از زایش بود که گاوها دو جیره 100+ و 100- میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک را دریافت کردند. فاکتور دو...

[ 8 ] - In vitro Evaluation of Different Substitution Levels of Soybean Meal by Guar Meal in a Fattening Diet for Lambs

The aim of the current study was to evaluate the replacement effect of soybean meal (SBM) at different levels (0 as D1, 33 as D2, 67 as D3 and 100% as D4 based on crude protein (CP) content) by guar meal (GM) on ruminal gas production kinetics, ruminal digestibility and fermentation characteristics of a fattening diet for lambs. Three experiments were conducted. The first experiment of 144-h in...

[ 9 ] - Estimation of Variance Components for Body Weight of Moghani Sheep Using B-Spline Random Regression Models

The aim of the present study was the estimation of (co) variance components and genetic parameters for body weight of Moghani sheep, using random regression models based on B-Splines functions. The data set included 9165 body weight records from 60 to 360 days of age from 2811 Moghani sheep, collected between 1994 to 2013 from Jafar-Abad Animal Research and Breeding Institute, Ardabil province,...

[ 10 ] - Influences of Switch Trimming on Cleanliness and Udder Health in Dairy Cattle

The periodic trimming of the long hairs growing at the distal end of the tail -switch trimming- is humane alternative of tail docking. The purpose of this study was to determine the influence of switch trimming on somatic cell count (SCC), California mastitis test (CMT) and udder cleanliness of lactating cows in a free-stall dairy farm. In the present study, 219 healthy, pregnant Holstein cows ...

[ 11 ] - Myostatin Gene Polymorphism and Its Association with Production Traits in Western Azerbaijan Native Chickens

In the present study, the polymorphism of myostatin gene (MSTN) in native chickens of Western Azerbaijan Rearing and Breeding Institute was investigated. The blood samples were collected from eighty two randomly selected hens. Genomic DNA was extracted from blood samples and a fragment of myostatin including 599 bp in promoter and exon 1 was amplified using PCR method. Breeding values for body ...

[ 12 ] - The ameliorative effect of mycosorb in aflatoxin contaminated diet of broiler chickens

This experiment was conducted to study the effect of Aflatoxins (AF) on broiler performance, organ weight, plasma characteristics, protein digestibility, and metabolizable energy of the diets. Dietary treatments were: 1) control diet based on corn and soybean meal; 2, 3 and 4) control diet plus 1 mg kg-1 AF, 1 mg kg-1 AF and 0.25% mycosorb, and 0.25% Mycosorb, respectively. The results in the A...

[ 13 ] - Substitution of soybean with canola meal in laying hens diets formulated based on total and digestible amino acids on performance and blood parameters

An experiment was conducted to study the effects of substitution soybean meal (SBM) with canola meal (CM) and formulated diets based on total and digestible amino acid on performance, egg quality, organs weight and blood parameters of laying hens from 73 to 83 weeks of age. A total of 128 laying hens were distributed by completely randomized design in a 2×2 factorial arrangement with 2 protein ...

[ 14 ] - بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای ...

[ 15 ] - اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین

چکیده : سابقه وهدف: با توجه به کمبود مواد خوراکی در تغذیه دام، استفاده از بقایای محصولات کشاورزی در تغذیه دام امر ضروری میباشد لذا آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ کدو آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین طراحی و انجام شد. مواد و روشها: بدین منظور 12 راس گاو شیری هلشتاین با میانگین وزن20±650 کیلوگرم با تعداد روزهای شیردهی 10±70 روز و متوسط تولید شیر 3 ± 31 ک...

[ 16 ] - آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهای شیری استان همدان

زمینه مطالعاتی: برآورد اجزای واریانس برای طرح ریزی دقیق برنامه­های اصلاح نژادی ضروری است. هدف: پژوهش حاضر برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی زایش نخست در گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. روش­کار: از رکوردهای زایش نخست 4027 گاو شیرده از 148 گله که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جمع آوری شده بود، استفاده شد. اجزای (کو)واریانس صفات تولید شیر با تجزیه­های دو صفتی مدل­های مختلط دامی...

[ 17 ] - تعیین سطح بهینه ترئونین در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی تخم گذار در سنین 10 تا 17 هفتگی

This experiment was conducted to determine in the threonine requirements laying japanese quail. A total of 240 female Japanese quails were used from 10 to 17 weeks of age, in a completely randomized design (CRD). Experimental treatments consisted of three treatments: basal diet (0.69% threonine), basal diet+0.05% L- threonine (0.74% threonine) and basal diet+0.1% L- threonine (0.79% threonine),...

[ 18 ] - Screening for Causative Mutations of Major Prolificacy Genes in Iranian Fat-Tailed Sheep

Objective The presence of different missense mutations in sheep breeds have shown that the bone morphogenetic protein receptor 1B (BMPR1B), bone morphogenetic protein 15 (BMP15) and growth differentiation factor 9 (GDF9) genes play a vital role in ovulation rate and prolificacy in ewes. Therefore, the present study investigates BMPR1B, BMP15 and GDF9 genes mutations in prolific ewes of Iranian ...