بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

نویسندگان

  • اکبر حسینی‌پور نویسنده
  • ساره بقایی راوری نویسنده
چکیده مقاله:

علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در مناطقی از استان کرمان به‌صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه‌های مشکوک، باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه‌ها در توتون فوق‌حساسیت ایجاد کردند، کاتالاز مثبت بوده، در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت، هیدرولیز ژلاتین، کازئین، آربوتین و توئین 80 را داشتند. واکنش اکسیداز، اوره‌آز و آرژنین دهیدرولاز منفی و هیدرولیز نشاسته، لستیناز، احیا نیترات، توانائی در لهانیدن ورقه‌های سیب‌زمینی و رشد در°C37 در آنها دیده نشد. این جدایه‌ها ازگالاکتوز، مانوز، مانیتول، سوربیتول و آرابینوز اسید تولید کرده، ولی هیچکدام از لاکتوز، مالتوز و دی- تارتارات استفاده نکردند. جدایه‌های اکسیداز منفی با تولید زهرابه از رشد قارچ Geotrichum candidum ممانعت نمودند و قطعه 720 جفت بازی از ژن syrB در آنها تکثیر شد. نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی این جدایه‌ها شبیه به پاتووار مرجعPseudomonas syringae pv. syringae (IBSBF451) بود و بیماری‌زایی آنها با تزریق سوسپانسیونی حاوی 106 سلول در هر میلی‌لیتر به سرشاخه‌های هلو، به اثبات رسید. براساس نتایج آزمون‌های فنوتیپی و تعیین توالی ناحیه ITS، باکتری‌های مذکور Pseudomonas syringae pv. syringae تشخیص داده شدند. برای بررسی اثر ضدباکتریایی، اسانس تعدادی از گیاهان استخراج و در شرایط آزمایشگاهی بر جدایه‌ها آزموده و نتایج آن با اثر 13 ترکیب آنتی‌بیوتیکی مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که از میان آنتی‌بیوتیک‌ها، تتراسایکلین، اکسی‌تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین از رشد کلیه جدایه‌ها ممانعت به عمل آوردند، اما در برابر آمپی‌سیلین، سفالکسین و اگزاسیلین، حساسیت مشاهده شد. آزمون مذکور نشان داد که برخی از اسانس‌ها دارای خاصیت ضد باکتریائی هستند و در میان آنها اسانس آنغوزه و رزماری، دارای بیشترین تأثیر بوده و با اثرات اکسی‌تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین برابری می‌کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در مناطقی از استان کرمان به صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه های مشکوک، باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه ها در توتون فوق حساسیت ایجاد کردند، کاتالاز مثبت بوده، در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت، هیدرولیز ژلاتین، کازئین، آربوتین و توئین 80 را داشتند. واکنش اکسیداز، او...

متن کامل

بررسی اثر ضد باکتریایی برخی عصاره و اسانسهای گیاهی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس

در این تحقیق اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های هیدروالکلی 8 گیاه دارویی (مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه کبیر، مورد، چای کوهی، مریم‌گلی، بومادران کلاری، درمنه) و اسانس گیاهان مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه، درمنه، بومادران و مورد بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تعیین اثر ضدمیکروبی از روش‌های استاندارد تهیه رقت در لوله و نیز انتشار دیسک استفاده گردید. نتایج مشخص ...

متن کامل

بررسی اثر ضد باکتریایی برخی عصاره و اسانسهای گیاهی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس

در این تحقیق اثرات ضدباکتریایی عصاره‌های هیدروالکلی 8 گیاه دارویی (مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه کبیر، مورد، چای کوهی، مریم‌گلی، بومادران کلاری، درمنه) و اسانس گیاهان مرزه بختیاری، زیره سبز، بابونه، درمنه، بومادران و مورد بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور تعیین اثر ضدمیکروبی از روش‌های استاندارد تهیه رقت در لوله و نیز انتشار دیسک استفاده گردید. نتایج مشخص ...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

مخمرهای عامل و همراه بیماری شانکر شاخه درختان میوه هسته‌دار

علائمی مشابه با علائم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار ناشی از باکتریPseudomonas syringae pv. Syringaeروی هلو(Prunus persica) و شلیل(Prunus persicae var. nusipersica) در چند نقطه از شهرستان‌های خراسان، در طی سال‌های 1391و 1390 مشاهده شد. پس از شستشو و ضد‌عفونی سطحی بافت‌های آلوده، سوسپانسیونی از آنها در آب مقطر استریل تهیه و یک قطره از آن ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 48  شماره 3

صفحات  303- 317

تاریخ انتشار 2012-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023