پژمان خدایگان

استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان

[ 1 ] - بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه‌های Pseudomonas fluorescens روی بیماری بوته‌میری خیار

در این مطالعه، اثر بیوکنترلی برخی سودومونادهای فلورسنت در برابر Pythium aphanidermatum عامل بیماریبوته‌میری خیاربررسیشد. در ابتدا، توانایی آنتاگونیستی سویه‌های باکتریایی علیه قارچ بیمارگر با استفاده از روش کشت متقابل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هالة بازدارندگی سویة T17-4 (5/7 میلی‌متر) بیشتر از سایر سویه‌ها بود. هفت سویه شامل سویة T17-4، CHA0، CHA89، VUPf52، VUPf506، VUPf760 و VUPf5 که بهترین...

[ 2 ] - وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان

  *بخشی از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نگارنده اول، ارائه شده به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ** مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: [email protected] 1 - گروه گیاهپزشکی دانشگاه شید باهنر کرمان 2- گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان   بیماری آتشک یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های باکتریایی درختان هسته‌دار و دانه‌دار می‌باشد. عامل بیماری، Erwi...

[ 3 ] - گزارش همراهی Stenotrophomonas sp. با بیماری لکه‌برگی و شانکر هسته‌داران

در پاییز سال 1391از درختان هلو، زردآلو و آلبالو در استان البرز، دارای علائم لکه‌برگی، شانکر و سرخشکیدگی، تعدادی باکتری جداسازی گردید. این علائم مشابه با علائمی بودند که توسط باکتری‌هایPseudomonas syringaepv. syringae(Pss) و Xanthomonasarboricolapv. pruniایجاد می‌گردند. این باکتری‌های بیمارگر قبلا در مناطقی از شمال ایران گزارش شده‌اند(Aldaghi, et ...

[ 4 ] - بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود (Malvaviscus pendulifloru)در چند سال متوالی در برخی از مناطق استان‌های مازندران و گلستان مشاهده شده است. لکه‌ها به قطر 3 تا 4 میلی‌متر، نکروزه، قهوه‌ای رنگ، زاویه‌ای شکل و بدون هاله بودند. از برگ‌های بیمار، یک سودوموناس اکسیداز منفی و تولید کننده لوان جداسازی گردید. جدایه‌ها در ویژگی‌های فنوتیپی ، نوع و میزان اسیدهای چرب سلولی و توالی ناحیه ITS شبیه ب...

[ 5 ] - بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان

علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در مناطقی از استان کرمان به‌صورت پراکنده مشاهده شد. از نمونه‌های مشکوک، باکتری سودوموناس روی محیط آگار غذایی حاوی ساکاروز جدا گردید. تعدادی از جدایه‌ها در توتون فوق‌حساسیت ایجاد کردند، کاتالاز مثبت بوده، در محیط 5 درصد نمک طعام رشد کردند و توانائی تولید رنگدانه سبز فلورسنت، هیدرولیز ژلاتین، کازئین، آربوتین و توئین 80 را داشتند. واکنش اکسیداز، او...

[ 6 ] - جداسازیEnterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان

بیماری پوسیدگی کف‌آلود چوب درختان یا چوب خیس از جمله عوارضی است که باعث ایجاد پوسیدگی در نواحی مرکزی چوب برخی از درختان سایه‌دار و جنگلی نظیر چنار، زبان گنجشک، صنوبر، بلوط، افرا و نارون می‌گردد(Scortichini et al. 1991) . علائم اصلی آلودگی، تغییر رنگ چوب بخصوص در مناطق مرکزی تنه است که توام با حالت خیسی و پوسیدگی می‌باشد. در این مناطق مقداری گاز...

[ 7 ] - بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

در بهار سال 1382 یک بیماری لکه برگی روی بوته‌های خاکشیر وحشی یا تلخ (Sisymbrium irio) در منطقه پلوراستان تهران دیده شد. لکه‌ها مدور تا نامنظم، قهوه‌ای تا سیاه رنگ، نکروزه، به قطر نیم تا یک و نیم میلی‌متر و اغلب دارای هاله سبز کمرنگ تا زرد بودند. با کشت نمونه‌های آلوده روی محیط آگار غذایی حاوی ساکارز، یک سودوموناس لوان مثبت جدا ...