بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

نویسندگان

  • مهدیه سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران» به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 30 نفری شاهد و گواه، از هردو گروه پیش آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده‌های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک پرسشنامه سنجش دانش و نگرش و مهارت زیست محیطی ساخته صالحی و آقامحمدی (2000)، با اندکی تغییرات، استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ 71/. محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که  بین میزان دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش محیط زیست بر ارتقاء دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان تأثیر مثبت دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش محیط زیستی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه ۱۷ تهران

هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی نیاز های آموزش محیط زیستی معلمان زن در مقطع ابتدایی می باشد.جامعه آماری این تحقیق معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 196 نفر از آنها از 16 مدرسه انتخاب شد. سپس با روش نیازسنجی بوریچ نظر معلمان زن در مورد میزان اهمیت و میزان آگاهی از فهرستی از 36 قابلیت محیط زیستی ارزیابی شد و در نهایت با م...

متن کامل

بررسی نقش معلمان در مهندسی فرهنگی کشور (مطالعه موردی معلمان مقطع متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران)

مقدمه و هدف پژوهش:. از جمله موضوعات فرهنگی مهم در مهندسی فرهنگی، نظام آموزشی و به خصوص آموزش و پرورش می‌باشد که معلمان در این فراگرد و در تربیت شهروندان مطلوب در جامعه نقش بنیادی دارند. مهندسی فرهنگی نظام آموزشی باید شامل هر چهار مولفه این نظام یعنی: معلم و استاد، دانش آموز و دانشجو، محتوای آموزشی و ساختار آموزشی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر معلمان مقطع متوسطه در ابعاد و مولفه های مهندسی فره...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات » به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر یک مدرسه دولتی در شهرستان بردسکن بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر دختر و 60 نفر پسر از پایه ­های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به صورت قرعه کشی انتخاب شدند، سپس این حجم نمونه انتخاب شده پسر و دختر...

متن کامل

آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان)

با افزایش مسایل و مشکلات زیست محیطی، نیاز به تغییر نگرش و رفتار افراد در بین گروه های مختلف اجتماعی به خصوص دانش آموزان اجتناب ناپذیر می باشد. در این مطالعه، میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه آماری شامل 386 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر سنندج (استان کردستان) در سال...

متن کامل

تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در ترویج کارآفرینی و نیز مناسب‌بودن دوران کودکی برای ایجاد نگرش عمیق دربارة کارآفرینی، باید برنامه‌های آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدف‌گذاری و اجرا شوند. یکی از روش‌های آموزش کارآفرینی به کودکان مقطع ابتدایی، داستان‌سرایی است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان‌سرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت نگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  19- 30

تاریخ انتشار 2013-06-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022