افسانه زمانی مقدم

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران» به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 30 نفری شاهد و گواه، از هردو گروه پیش آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده‌های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک ...

[ 2 ] - بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

مقدمه: دانشگاه ­ها از سازمان ­های مهم آموزشی- پژوهشی و خدمات اجتماعی در هر جامعه محسوب شده و هدف آن­ها پرورش سرمایه انسانی متخصص برای رفع نیازمندی­ های جامعه می­ باشد، در این بین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه­ ها، از دغدغه­ های بسیار مهم به شمار می­ رود و با توجه به نقش دانشگاه ­های علوم پزشکی در آموزش دانشجویان که نقش اساسی در ارتقای سلامت جامعه دارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا کیفیت خدمات آموزشی در...

[ 3 ] - ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی (یک مطالعه کیفی)

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی برای دست‌یابی به چهارچوب مفهومی مناسب و توسعه مبانی نظری و عملی آن انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش برخاسته از دادهها انجام ‌شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل صاحبنظران توسعه فردی، آموزش و پرورش استثنایی، تعلیم و تربیت و معلمان خبره مدارس استثنایی استان همدان بوده که از میان آن‌ها 17 نفر و به روش نمونه...