- محمدرضا اردلان

دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

[ 1 ] - رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

 سازمان‌ها همواره به دنبال استفاده از همة امکانات برای رسیدن به موفقیت و اثربخشی‌اند و برای تحقق این هدف علاوه بر دستیابی به عوامل مختلف، بحث به‌کارگیری افرادی با ویژگی‌های خاص ذهنی و مهارت بیشتر، مورد توجه قرار گرفته  است. یکى از این ضرورت‌ها در عرصة انسان‌شناسى، توجه به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به‌ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانى است. با این وصف، هدف از این پژوهش بررسی رابطة هوش...

[ 2 ] - تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی

     هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه های شهرستان همدان تشکیل می دهد، که با استفاده از نمونه گیری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 392 کارمند بصورت تصادفی از چهار دانشگاه شهرستان همدان ...

[ 3 ] - ارزشیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ در مدارس متوسطه دوم استان های کردستان، همدان و کرمانشاه

هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است . در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون و در مرحله کمی از رویکرد ارزیابی استفاده شد. مصاحبه شوندگان در مرحله کیفی 20 نفر از اساتید علوم تربیتی و متخصصان برنامه تعالی مدرسه بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. براساس داده های بخش کیفی، پرسشنامه ای 94 سؤالی ساخته شد و بین 656 نفر از کا...

[ 4 ] - تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. جامعۀ آماری را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی 1393-1392 تشکیل دادند که با استفاده <span lang="AR-SA"...

[ 5 ] - نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

     هدف از این پژوهش مطالعه نقش میانجی مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحولی و آمادگی برای تغییر بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی 1 و 2 شهر سنندج بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه‌ای به حجم 170 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآو...

[ 6 ] - سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیرت نکویی مدیران بر افزایش رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 172 تن از کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسش‌نامه استاندارد سیرت نکویی مدیران و رفتارهای مثبت سازمانی استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌...

[ 7 ] - اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری انجام شده است. طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 229 نفر به‌عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استان...

[ 8 ] - تاثیر زیرساخت‌ها و آمادگی اعضای هیات علمی در پیاده‌سازی اثربخش آموزش الکترونیک براساس مدل پذیرش فنّاوری

اهداف: ماهیت و نوع محتوای یادگیری در دروس مختلف علوم پزشکی، استفاده از امکانات چندرسانه‌ای را برای تسهیل یادگیری فراگیران ضروری نموده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آمادگی اساتید و زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان در جهت استقرار اثربخش آموزش الکترونیک براساس مدل پذیرش فنّاوری بود. روش‌ها: در این تحقیق کاربردی به‌روش توصیفی- تحلیلی که از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی ا...

[ 9 ] - تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی انجام گرفت. روش تحقیق به‌لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری را تمام کارکنان دانشگاه بوعلی سینای همدان تشکیل می‌دهند که نمونة آماری مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 185 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش ا...

[ 10 ] - بررسی تأثیر ویژگی‏های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت‏های سازمانی در دانشگاه‌های شهر همدان

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‏های سازمانی مؤثر بر هویت منسجم سازمانی کارکنان برای بسترسازی توسعه ظرفیت‏های سازمانی است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‏ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه‏های شهرستان همدان تشکیل می‏دهد، که با استفاده از نمونه‏گیری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 392 کارمند به‌صورت تصادفی از چهار دانشگاه شهرستان هم...

[ 11 ] - تأثیر کیفیت آموزش و خدمات آن بر «تحلیل رفتگی آموزشی» دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت آموزش و کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان مبتنی بر مدل سرکوال انجام شد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهرستان همدان بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 384 دانشجو به­صورت تصادفی از چهار دانشگاه مستقر در ...

[ 12 ] - بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان)

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان در دانشگاههای دولتی غرب کشور بوده است. از این رو، کوشش شده است تا ویژگیهای فرهنگ‌ سازمانی (مشارکتی، سازگاری، رسالتی و ثبات) حاکم بر دانشگاهها آشکار و همچنین، میزان همبستگی بین دو متغیر اصلی پژوهش بیان و مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده معرفی شوند. در پایان، تفاوت فرهنگ سازمانی دانشگاههای علوم پزشکی و غیر پزشکی مشخص شده است. روش پژوهش ...

[ 13 ] - ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی (یک مطالعه کیفی)

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی برای دست‌یابی به چهارچوب مفهومی مناسب و توسعه مبانی نظری و عملی آن انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش برخاسته از دادهها انجام ‌شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل صاحبنظران توسعه فردی، آموزش و پرورش استثنایی، تعلیم و تربیت و معلمان خبره مدارس استثنایی استان همدان بوده که از میان آن‌ها 17 نفر و به روش نمونه...

[ 14 ] - نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی

هدف پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی بود. جامعه پژوهش همه معلمان اداره آموزش و پروش منطقه خشت و کمارج استان فارس به تعداد 368 نفر، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 188 آزمودنی انتخاب شد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. لذا از پرسش...

[ 15 ] - شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور

زمینه: یکی از مباحثی که ضرورت توجه به آن در نظام آموزش عالی احساس می شود کارآفرینی آموزشی است، دانشگاه ها برای اینکه بتوانند به عنوان یک عنصر کلیدی در راستای توسعه همه جانبه کشور گام بردارند نیازمند توسعه کارآفرینی آموزشی و شناسایی عوامل موثر بر آن هستند. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور انجام شد. روش: روش تحقیق آمیخته (کیفی – ک...

[ 16 ] - The Role of Organizational Justice in Job Satisfaction by Mediating Organizational Citizenship Behavior and Psychological Empowerment

The purpose of this study was to investigate the role of organizational justice in job satisfaction by mediating organizational citizenship behavior and psychological empowerment. The study population consisted of 2209 teachers in the district of Shiraz, selected by simple random sampling and based on Cochran formula with a sample size of 327. The research method is descriptive-correlational an...

[ 17 ] - The Role of Organizational Justice in Job Satisfaction by Mediating Organizational Citizenship Behavior and Psychological Empowerment

The purpose of this study was to investigate the role of organizational justice in job satisfaction by mediating organizational citizenship behavior and psychological empowerment. The study population consisted of 2209 teachers in the district of Shiraz, selected by simple random sampling and based on Cochran formula with a sample size of 327. The research method is descriptive-correlational an...