سیرت نکویی مدیران عاملی اثرگذار در ارتقای رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان؛ تأکید بر مبانی اسلامی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیرت نکویی مدیران بر افزایش رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 172 تن از کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسش‌نامه استاندارد سیرت نکویی مدیران و رفتارهای مثبت سازمانی استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Lisrel و SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اثر پایبندی به عهد و پیمان، دلسوزی، عدم احتجاب و حسن‌ خلق بر رفتارهای مثبت سازمانی مثبت و معنی‌دار می‌باشد؛ اما اثر برپا داشتن حق و عدالت و شرح صدر بر رفتارهای مثبت سازمانی معنی‌دار نبود. در نتیجه از عوامل اثرگذار بر افزایش رفتارهای مثبت سازمانی کارکنان توجه به سیرت نکویی مدیران در دانشگاه‌ها می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

     یکی از مهمترین خصیصه­های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت­آمیز سازمان مشارکت داشته باشند، یعنی همان رفتار شهروندی سازمانی را بروز دهند. در این پژوهش سیرت نیکو به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آ...

متن کامل

بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعة آماری آن شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان است که 196 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامة محقق­ساخته استفاده شد تا سی...

متن کامل

نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

یکی از عوامل عمده در جهت‌دهی رفتار کارکنان، سبک رهبری اعمال شده در سازمان می‌باشد. هر چه ساختار سازمانی ارگانیک‌تر و سبک رهبری تحول‌آفرین باشد، احتمال توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف کارکنان بیشتر خواهد بود. گمر­­­ک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور­­، جایگاه ویژه و مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. یکی از عواملی که می‌تواند بر کیفیت خدمات در این بخش تأثیرات عمیقی بگذارد، رفتار شهرو...

متن کامل

بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

یکی از مهمترین خصیصه­های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیت­آمیز سازمان مشارکت داشته باشند، یعنی همان رفتار شهروندی سازمانی را بروز دهند. در این پژوهش سیرت نیکو به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری ...

متن کامل

تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا بر بروز رفتارهای کارآفرینانه کارکنان

در دنیای امروزی که منابع انسانی یکی از مهم ترین دارایی های سازمان ها تلقی می شود، رفتار سازمانی مثبت گرا با توجه به نقاط قوت و مثبت این منبع کلیدی و حیاتی، سعی در بهره گیری و مدیریت اثربخش تر این منبع دارد. رفتار سازمانی مثبت گرا کوشش می کند تا سرمایه انسانی را که مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شود توانمندتر کند. از طرفی امروزه سازمان ها بدون توجه به کارآفرینی و رفتارهای کارآفرینانه نمی توانند ...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر رفتارهای معکوس مدیران بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

مطالعات متعدد نشان داده است که در چند دهه اخیر، رفتارهای مدیران و تاثیر آن بر پیامدهای کارکنان از موضوعات مهم در مباحث رفتار سازمانی و روانشناسی کاربردی بوده و در نظریه‌های مختلف رهبری به آن پرداخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رفتارهای معکوس مدیران بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان در شرکت گاز استان اصفهان بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده گردید. ابتدا از طریق مصاحبه با...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 10

صفحات  5- 28

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021