خلیل زندی

دانشجوی دکتری، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، گروه علوم تربیتی، همدان، ایران (عهده دار مکاتبات)

[ 1 ] - ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه رهبری اصیل انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کارکنان بخش‌های اداری پنج سازمان دولتیِ واقع در سایت اداری شهر سنندج می‌باشد. با رعایت نسبت کارکنان هر سازمان، نمونه‌ای به حجم 131 آزمودنی به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طیقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها ، پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و ...

[ 2 ] - تسهیل آوای سازمانی از طریق رهبری قابل اعتماد «رویکردی به تعاملات رهبرـ پیرو»

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ رهبری قابل اعتماد با آوای سازمانی است. جامعۀ آماری پژوهش، تمام کارکنان ادارۀ کل راه و شهرسازی استان تهران (400 نفر) است که به‎کمک روش نمونه‏گیری تصادفی ساده 169 نفر از آنها انتخاب شدند و به پرسشنامۀ رهبری قابل اعتماد و آوای سازمانی پاسخ دادند. تجزیه‎وتحلیل داده‏ها نشان داد بین رهبری قابل اعتماد و ابعاد آن با آوای سازمانی و ابعادش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (...

[ 3 ] - رابطۀ رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل راه و شهرسازی استان کرمان)

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین رهبری اصیل و شفافیت سازمانی بود. روش پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ستادی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان (270 تن) بودند که با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به حجم 118 تن از آن‌ها، انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که روایی ظاهری پرسش‌نامه‌‌ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن‌ها ب...

[ 4 ] - نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در تبیین ارتباط رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان

 هدف از این پژوهشتحلیل ارتباط رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری کارکنان ادارة کل آموزش‌وپرورش استان کردستان است که تعداد آن‌ها 200 نفر می‌باشد. نمونه‌ای به حجم 127 آزمودنی به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآ...

[ 5 ] - راهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی بر اساس ماتریس خانه کیفیت

هدف از این پژوهش تعیین راهکارهای تحقق اساسی‌ترین الزامات دانشجویان از کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه‌های دولتی تهران بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت کیفی بود. برای دست‌یابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای به حجم 14 نفر از اساتید علوم تربیتی و روان‌شناسی تربیتی به روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته گسترش عملکرد کیفیت شا...

[ 6 ] - نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

     هدف از این پژوهش مطالعه نقش میانجی مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحولی و آمادگی برای تغییر بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی 1 و 2 شهر سنندج بود. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نمونه‌ای به حجم 170 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآو...

[ 7 ] - اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعه‌ای در دانشگاه‌های شهر سنندج)

پژوهش‌هایی که پیرامون رهبری انجام می‌شوند، نقش رهبران در مدیریت دانش را علیرغم اهمیتی که برای سازمان دارند، چندان مورد توجه قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر مدیریت دانش و اطلاعات نیز علیرغم اینکه کلید فعالیت‌های رهبری هستند، چندان مورد توجه نظریه‌های رهبری نبوده‌اند. پژوهش توصیفی حاضر در صدد است تا از طریق بررسی ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ویتالا (2004)، به گسترش پیوند بین رهبری و مدیریت دانش کم...

[ 8 ] - اعتباریابی پرسش‌نامه باورهای خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم به عنوان درس پژوهش‌محور

 اهداف: درس علوم تجربی می‌تواند نقش چشمگیری در ارتقای مهارت‌های تفکر و حل مساله در دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین وجود معلمانی که از احساس خودکارآمدی بالایی در زمینه تدریس درس علوم به‌شیوه نوین برخوردار باشند، بسیار حایز اهمیت است. هدف این پژوهش، اعتباریابی پرسش‌نامه باورهای خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم به‌عنوان یک درس پژوهش‌محور بود.  ابزار و روش‌ها: این پژوهش توصیفی- پیمایشی مقطعی در سال...

[ 9 ] - روایی و پایایی فرم کوتاه شده مقیاس درگیری شغلی اوترخت ( UWES-9 )

The purpose of this study was to analyze validity and reliability of Utrecht Nine-item Work Engagement Scale (UWES-9). Concerning its purpose, the study was applied and regarding data collection method, it was a descriptive study. The population of the study consisted of all Kurdistan Education Organization staff (200 subjects) with a sample size of 127, selected through simple random samp...

[ 10 ] - رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی در پرستاران

مقدمه: یکی از اولویت‌‌های مدیریت منابع انسانی به‌ویژه در مورد مشاغل دشوار و تنش‌زا همچون پرستاری، کاهش بی‌تفاوتی سازمانی است؛ چرا که روح بی‌تفاوتی در رفتار کارکنان، انگیزه کار و تلاش را از آنان می‌گیرد و می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از بروندادهای منفی گردد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که توجه به سیستم اجتماعی سازمان بتواند یکی از استراتژی‌های کاهش بی‌تفاوتی سازمانی باشد. هدف: هدف از این پژوهش، برر...

[ 11 ] - ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی، کارتیمی و اعتماد سازمانی در پرستاران

مقدمه: توسعه روابط مبتنی بر اعتماد در بیمارستان‌ها می‌تواند کیفیت زندگی کاری پرستاران را بهبود بخشد. در این راستا رفتارهای رهبران سازمانی در جهت ارتقای معنویت در کار و بهبود کیفیت کار تیمی، می‌تواند زمینه افزایش اعتماد سازمانی در بیمارستان‌ها را فراهم آورد. هدف: این مطالعه با هدف تحلیل روابط رهبری معنوی، کار تیمی و اعتماد سازمانی در میان پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردست...

[ 12 ] - مدل‌یابی روابط توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی پرستاران

مقدمه: در مشاغل مرتبط با حوزه‌های سلامت و بهداشتی - درمانی، منابع فشار روانی فراوانی وجود دارد و به تبع آن، پرستاران فشارهای روانی زیادی را تجربه می‌نمایند. شناسایی متغیرهای مؤثر بر امنیت روانی پرستاران می‌تواند گامی در جهت ارتقای امنیت روانی و کاهش فشارهای روانی پرستاران گردد. هدف: هدف از این پژوهش مطالعه روابط بین توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی در میان پرستاران بیمارستان...

[ 13 ] - راه‌کارهای ارتقای شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی

هدف از پژوهش حاضر، تبیین راه‌کارهای ارتقای شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان (15724 نفر) و اعضای هیأت علمی (239 نفر) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و نیز اساتید و صاحب‌نظران حوزه مدیریت می‌باشند. روش پژوهش به‌صورت آمیخته است. روند تحقیق مشتمل بر سه مرحله کلی شامل تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی؛ اولویت‌بندی شای...

[ 14 ] - کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید

هدف از این پژوهش، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید دانشگاه کردستان و راه‌کارهای ارتقای آن بود. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. در بخش کمی پژوهش، نمونه‌ای به حجم 374 نفر از دانشجویان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش، پرسشنامه‌ی محقق‌‌ساخته‌ای بود که صلاحیت‌های اساتید را در دو سطح ادراکات و انتظارات و در قالب سه مؤلفه‌‌ی صلاحیت‌های شناختی، روانی ...

[ 15 ] - رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

      سازمان‌ها به مثابه یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی دوران کنونی، در قبال جامعه مسؤول هستند و ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها در گرو شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای مسؤولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان است. با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه‌ بین رهبری اخلاقی و مسؤولیت پذیری اجتماعی تعاونی است. با در نظر گرفتن مبانی نظری، ابعاد رهبری اخلاقی شامل روابط بین فردی، الگو بودن و عمل‌گرایی به ...

[ 16 ] - آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان

زمینه و هدف: علیرغم اذعان به اهمیت کار تیمی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران سازمانی، مطالعات قبلیاما نشان می‌دهدکهبرخی سازمان‌هادرایجادکارتیمیباشکستمواجهشده‌اند.با این رویکرد، هدف از این پژوهش، آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان بود. روش‌ها: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان بوده است (45 ت...

[ 17 ] - تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی

زمینه و هدف: لازمه موفقیت سازمان‌ها در دنیای امروز، برخورداری از کارکنانی است که از وظایف معمول خود فراتر رفته و نمایشی از رفتارهای شهروندی سازمانی را ارائه دهند. این مهم تحقق نمی‌یابد مگر آن‌که رهبران سازمانی، جوی ایمن و مملو از اطمینان را در سازمان فراهم آورند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی امنیت روانی کارکنان بود. روش‌ها‌: جامعه آماری...

[ 18 ] - نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش

هدف از این پژوهش مطالعه نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در تبیین ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. مورد مطالعه، ادارات آموزش و پرورش شهر سنندج است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به حجم 193 نفر از کارکنان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه رهبری دانش، فرهنگ یا...

[ 19 ] - نقش رهبری اخلاقی در توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران

Abstract: Background: According to reports, the nurses frequently and directly are faced with the deaths, suffering and pain, thus a major mechanism for administrators is empowering of staff. With this approach, the object of study was examining the role of ethical leadership at promote nurses' psychological empowerment. Material and Methods: Considering the purpose of this study, it was applie...

[ 20 ] - تبیین انتقال یادگیری به محیط کار بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان‌های دولتی واقع در محوطه اداری شهر سنندج بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 185 نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر 44 سؤال بود که روایی آن با استناد به نظر مت...

[ 21 ] - A Comparative Study of the Predictive Factors of Learning Transfer to Workplace in Public and Private Hospitals

Introduction: The effectiveness of organizational training courses depends on learning transfer to workplace; therefore, identifying the predictor’s transfer of learning has become one of the Necessities in human resource development. On the other hand, recent studies support the idea that the predictor’s transfer of learning are influenced by culture and context of each organization. In accord...