افشین قاسمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

[ 1 ] - نقش ابعاد سنتی و مجازی بانکها در بانکداری الکترونیکی آنها

امروزه جهان در عصر فراتکنولوژیکی قرار دارد. جایی که بیشتر کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن درحرکتند. صنعت بانکداری یکی از پیشگامان در این عرصه می­باشد. در این راستا یکی از الزامات موفقیت بانک­ها، وجود اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سنتی و مجازی بانکداری الکترونیکی در ایجاد اعتماد مشتریان به این نوع بانکداری است. ابعاد سنتی مورد بررسی در این پژوهش شا...

[ 2 ] - بررسی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری

یکی از معیارهای اثرگذار در فرآیند خرید، کشورسازنده و مبدا کالاها است. بسیاری از مردم، ذهنیتی که از یک کشور دارند را به کالاهای ساخته شده­ توسط آن کشور تعمیم می­دهند. این مسئله­ می­تواند برای صاحبان نام­های تجاری در اتخاذ استراتژی­های نام­تجاری برتر، موثر باشد. در این پژوهش تاثیر کشور سازنده نام ­تجاری بر آگاهی و قدرت نام تجاری و نیز ارزش ویژه نام تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژو...

[ 3 ] - کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید

هدف از این پژوهش، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید دانشگاه کردستان و راه‌کارهای ارتقای آن بود. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. در بخش کمی پژوهش، نمونه‌ای به حجم 374 نفر از دانشجویان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش، پرسشنامه‌ی محقق‌‌ساخته‌ای بود که صلاحیت‌های اساتید را در دو سطح ادراکات و انتظارات و در قالب سه مؤلفه‌‌ی صلاحیت‌های شناختی، روانی ...

[ 4 ] - استفاده از رویکرد سرمایه‌های فکری به منظور ارتقاء مزیت رقابتی پایدار در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

Purpose: This study examines the role of intellectual capital (including human capital, structural capital and relational capital) in creating a sustainable competitive advantage in the public libraries of Khuzestan. Methodology:  This is a descriptive research which aims to provide an explanation for the relationship between intellectual capital and competitive advantage. The sample community...