پروین قربانیان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان

[ 1 ] - ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی (یک مطالعه کیفی)

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای توسعه فردی معلمان دوره ابتدایی مدارس استثنایی برای دست‌یابی به چهارچوب مفهومی مناسب و توسعه مبانی نظری و عملی آن انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش برخاسته از دادهها انجام ‌شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل صاحبنظران توسعه فردی، آموزش و پرورش استثنایی، تعلیم و تربیت و معلمان خبره مدارس استثنایی استان همدان بوده که از میان آن‌ها 17 نفر و به روش نمونه...