جمالی, اختر

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394

مقدمه: دانشگاه ­ها از سازمان ­های مهم آموزشی- پژوهشی و خدمات اجتماعی در هر جامعه محسوب شده و هدف آن­ها پرورش سرمایه انسانی متخصص برای رفع نیازمندی­ های جامعه می­ باشد، در این بین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه­ ها، از دغدغه­ های بسیار مهم به شمار می­ رود و با توجه به نقش دانشگاه ­های علوم پزشکی در آموزش دانشجویان که نقش اساسی در ارتقای سلامت جامعه دارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا کیفیت خدمات آموزشی در...

[ 2 ] - The Association between Patient-centered Hidden Curriculum and Medical Students’ Communication Skills

Introduction: Nowadays, physicians, medical organizations, and policy makers increasingly emphasize patient centered medical care. Regarding the importance of hidden curriculum in development of medical students’ professional behaviors, this study was conducted to investigate correlation between patient-centered hidden curriculum and medical students’ communication skills. Methods: This descri...

[ 3 ] - Identify Dimensions and Components the Increase and Sustainability of Professional Commitment in Nursing Students: Presenting a Conceptual Model

Introduction: Since nursing students as a professional force play an important role in health care systems and professional commitment is considered as one of the most important determinants of professional behavior, so the present study aims to determine the factors affecting the increase and sustainability of professional commitment in Nursing students and providing appropriate modeling is do...