بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

نویسندگان

  • احمد خدامی پور دانشیار گروه حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
  • امید پورحیدری استاد حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
  • حمید بیرجندی دانشجوی دکتری حسابداری واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
چکیده مقاله:

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت و صلاحیت و مراقبت حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس از طریق پرسشنامه­ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و ‌مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می­باشد و جهت تجزیه‌وتحلیل فرضیه­های پژوهش از تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم­افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هر پنج ‌مؤلفه اخلاق حرفه­ای بر ‌تردید حرفه­ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تأثیر مربوط به  مولفه صلاحیت و مراقبت حرفه­ای می­باشد بنابراین، ‌مؤسسات حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفه­ای کارکنان مؤسسه خود به‌منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر هویت سازمانی و حرف های بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل

هویت سازمانی، فرایندی است که اهداف سازمان و اهداف کارکنان را به هم نزدیک م یکند. هویت حرفه ای نیز میزان تعهد فرد به حرفه او را نشان م یدهد. این دو مفهوم، می تواند قضاوت و تصمیم گیری افراد شاغل در حرفه را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا که تردید حرفه ای یکی از مؤلفه های قضاوت و تصمیم گیری در حرفه حسابرسی است و بر اساس استانداردهای حرفه ای حسابرسی، حسابرس باید با نگرش تردید حرفه ای حسابرسی را برن...

متن کامل

مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب­کاران می­تواند منجر به ایجاد تردید حرفه­ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه­ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى شده است. روش پژوهش حاضر ا...

متن کامل

تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه ای حسابرس

این مقاله در جست و جوی پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوت‌های فردی در حسابرسان منجر به تفاوت در قضاوت آن‌ها می‌شود یا خیر؟ این تحقیق در زمره تحقیقات بین رشته ای (حسابرسی-روانشناسی) قرار می‌گیرد. در این تحقیق اثر چهار ویژگی فردی شامل دو ویژگی جمعیت‌شناختی (جنسیت و تجربه) و دو ویژگی روان‌شناختی (خوش بینی و اعتماد به نفس) بر قضاوت حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان ش...

متن کامل

ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس

زمینه: کسب و کار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیتهای غیر اخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید. فرایند تصمیم‌گیری به صورت ساختاری و از طریق بررسی انطباقی با مجموعه ضوابط اخلاقی تدوین شده از جانب نهادهای حرفه ای و یا ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه قابل تبیین است. این پژوهش تاثیر آیین رفتار حرفه ای را بر چگونگی قضاوتهای ...

متن کامل

اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی

خلاصه: امروزه مسئولیت های اخلاقی در طیفی ازمسئولیت های فردی - شخصی تا مسئولیت های فردی - شغلی گسترده شده است. اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی در جوامع بشری بشمار می آید. اگر تعریف جامعی از اصول اخلاقی ارایه شود، افراد حرفه ای در هر شغلی می توانند تصمیم بگیرند که چه رفتاری منطقی و غیر منطقی است، کدام عمل اخلاقی و کدام یک غیر اخلاقی است. در جامعه پزشکی طرح بحث اخلاق به دلیل اهمیت حرفه پزشکی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 42

صفحات  15- 26

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023