بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (مورد مطالعه: کاربران شبکه اجتماعی تلگرام)

نویسندگان

  • ابوالفضل دانایی استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
  • الهام مومن کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بازاریابی ویروسی در شبکه اجتماعی تلگرام بر قصد خرید مصرف­کنندگان می­باشد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، کاربران شبکه­ اجتماعی تلگرام می­باشد. برای جمع­آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که درمجموع نتایج این پژوهش از تجزیه‌وتحلیل 196 پرسشنامه تکمیل‌شده معتبر می‌باشد. جهت ارزیابی روایی صوری و محتوا، پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید محترم مرور گردیده است. ارزیابی پایایی توسط آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته که مقدار آن 926/0 بوده است و جهت ارزیابی روایی همگرا و واگرا از طریق نرم­افزار Smart PLS (تعیین بارهای عاملی) و نرم­افزار SPSS (تعیین همبستگی 11 متغیر با یکدیگر) و جهت آزمون فرضیات تحقیق، تحلیل مسیر از طریق نرم­افزار Smart PLS انجام شده است. میزان T کسب‌شده جهت تأثیر یا رد فرضیات ملاک قرار داده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین نگرش به سودمندی اطلاعات، هنجارهای ذهنی و ریسک درک­ شده با قصد خرید رابطه معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مهارت های شناختی در کاربران شبکه های اجتماعی مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن کاربران شبکه تلگرام داری مدرک لیسانس به بالا هستند تشکیل داده اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 550 کاربر به پرسشنامه پاسخ کامل دادند. برای جمع اوری اطلاعات از 24 سوال محقق ساخته مهارت های شناختی ت...

متن کامل

سطح سواد رسانه‌ای در کاربران رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام)

هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل سواد رسانه‌ای کاربران رسانه‌های اجتماعی بامطالعه موردی تلگرام است. داده‌های پژوهش در میان کاربران در رسانه اجتماعی تلگرام با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با بیست چهار گویه در زمینه سواد رسانه‌ای گرداوری شدند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد، میانگین شاخص‌های بررسی‌شده سطح سواد رسانه‌ای کاربران از نمره 20...

متن کامل

هویت جنسیتی کاربران شبکه های اجتماعی؛ تحلیل گفتمان کامنت های کابران شبکه های اینستاگرام و تلگرام

هویت جنسیتی یکی از چالش های جامعه جهانی امروز است. ارتباطات زنان و مردان در شبکه های اجتماعی و انتقال نگرش ها و رفتارهای زنانه و مردانه، بستر بازتولید هویت جنسیتی را فراهم کرده است. زبان نوشتاری، گفتاری و تصویری برای ارتباط با دیگران در فضای مجازی، زمینه هویت جنسیتی سیال را فراهم نموده است. این مقاله با هدف تحلیل واقعیت و بازنمایی هویت جنسیتی کاربران فضای مجازی با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتم...

متن کامل

تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان مسلمان (مطالعه موردی: کاربران طیف زن در شبکه های اجتماعی)

شایستگی­های تجارت اجتماعی می­تواند رفتار خرید زنان مسلمان را افزایش و بهبود بخشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر شایستگی­های تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از زنانی که حداقل یکبار از طریق شبکه اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، واتس­آپ خرید داشته­اند. با روش نمونه­گی...

متن کامل

تأثیر کاربرد شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای رفتار گردشگری حامی محیط‌ زیست (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی تلگرام)

رشد شبکه­های اجتماعی باعث شده است تا کاربردهای جدیدی ازجمله در آموزش اعم آموزش‌های رسمی، غیررسمی و ضمنی (دیداری، شنیداری و نوشتاری) برای این ابزار تعریف شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتقای رفتار گردشگری محیط‌ زیستی دانشجویان بود. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه‌های کنش ارتباطی هابرماس، نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه، نظریه ارتباط جمعی و نظریه جامع...

متن کامل

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

کارآفرینی رسانه ای یکی از موضوعات جدیدی است که اخیرا مورد توجه علاقه مندان حوزه کارآفرینی، رسانه و مدیریت قرار گرفته است. این حوزه به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بازارهای رسانه ای و کارآفرینان فعال در این حوزه پرداخته و موضوعاتی بسیار تاثیر گذار را مطرح می نماید. در این میان، شبکه های اجتماعی مجازی نقش پررنگی در توسعه کارآفرینی ریسانه ای داشته و بستری مساعد را برای افراد مستعد فراهم می آورد. ام...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 18

صفحات  243- 267

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023