بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (24 هفته پیگیری)

نویسندگان

چکیده مقاله:

تاریخ دریافت 28/09/1394 تاریخ پذیرش 20/11/1394 پیش‌زمینه و هدف: بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل‌پیش‌بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده­ای می­گردند که در سازگاری با بیماری آن‌ها را دچار مشکل می­سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می­گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری­ سلول داسی شکل است. مواد و روش‌ها:  نمونه­های این پژوهش نیمه تجربی را 69 بیمار سلول داسی شکل مراجعه­کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز تشکیل می­دادند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. بیماران برنامه خودمدیریتی را با استفاده از الگوی خودمدیریتی 5A (بررسی، راهنمایی، توافق، کمک، پیگیری) به مدت 12 هفته دریافت نمودند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران قبل از مداخله، هفته دوازدهم و هفته سی­و­ششم با استفاده از پرسشنامه 21-DASS ارزیابی گردید. تجزیه‌وتحلیل داده­ها به‌وسیله نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 19 و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون­های تی­زوجی،  ویل­کاکسون و آزمون اندازه­های مکرر صورت گرفت. یافته‌ها: بین میانگین امتیازات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی­داری مشاهده شد (0/001>p). آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر اختلاف معنی­داری بین میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در هفته دوازدهم و هفته سی و ششم بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله نشان داد (0/001>p). بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش برنامه خودمدیریتی در کاهش سطح افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مؤثر بوده است. بنابراین اجرای برنامه­های خودمدیریتی به‌عنوان یک روش مؤثر در کاهش سطح مشکلات روانی بیماران سلول داسی شکل قابل توصیه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (۲۴ هفته پیگیری)

تاریخ دریافت 28/09/1394 تاریخ پذیرش 20/11/1394 پیش زمینه و هدف: بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل پیش بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده­ای می­گردند که در سازگاری با بیماری آن ها را دچار مشکل می­سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می­گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری­ سلول داسی شکل است. مواد...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی بر خستگی بیماران سلول داسی شکل

زمینه و هدف: خستگی یکی از علائم شایع در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است که با ایجاد خلق و خوی افسرده در بیماران و کاهش فعالیت های روزمره زندگی منجر به کاهش کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خستگی در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 69 بیمار مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگ...

متن کامل

خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (۲۴ هفته پیگیری)

مقدمه: بیماران مبتلا به بیماری سلول­داسی­شکل در طول زندگی خود از عوارض متعدد این بیماری رنج می­برند و باید با ارتقاء سطح خودمدیریتی و پیشگیری از عوارض بیماری، با این بیماری مزمن سازگار شوند. برنامه­های خودمدیریتی در بیماریهای مزمن ترکیبی از استراتژیهایی هستند که منجر به افزایش سطح خودکارآمدی و ارتقاء رفتارهای خودمدیریتی می­شوند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی بیماران...

متن کامل

خودکارآمدی بیماران سلول‌داسی‌شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری)

Background: Patients with sickle cell disease suffer from various complications during their lifetime and have to adapt themselves to this chronic disease through promoting their self-management and preventing complications of the disease. Chronic disease self-management programs are a combination of strategies that increase self-efficacy and promote self-management behaviors. The present study...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی بر خستگی بیماران سلول داسی شکل

زمینه و هدف: خستگی یکی از علائم شایع در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است که با ایجاد خلق و خوی افسرده در بیماران و کاهش فعالیت های روزمره زندگی منجر به کاهش کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خستگی در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 69 بیمار مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگا...

متن کامل

بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بیماران سلول داسی شکل

Background and Objective: One of the most expressed complaints of patients with Sickle Cell Disease (SCD) is pain. Due to adverse effects of drugs used commonly for pain relief in these patients, it is important to use low-cost and non-pharmacological methods independently or combined with palliatives to alleviate pain. This study aimed to assess the efficacy of light pressure stroking massage ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 12

صفحات  1039- 1049

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023