پورمنصوری, سعید

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

[ 1 ] - بررسی عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی‌درمانی در کارکنان پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Background and aims: Many antineoplastic agents are known to be carcinogenic and mutagenic. Nurses are the main groups at risk to these drugs. The purpose of this study was to determine of associated factors with safety principles precaution of working with chemotherapeutic agents among nursing staff. Methods: This is a descriptive-analytical study. Based on the census method, 59 nurses and hea...

[ 2 ] - بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی بر خستگی بیماران سلول داسی شکل

زمینه و هدف: خستگی یکی از علائم شایع در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است که با ایجاد خلق و خوی افسرده در بیماران و کاهش فعالیت های روزمره زندگی منجر به کاهش کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خستگی در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 69 بیمار مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگ...

[ 3 ] - بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (24 هفته پیگیری)

تاریخ دریافت 28/09/1394 تاریخ پذیرش 20/11/1394 پیش‌زمینه و هدف: بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل‌پیش‌بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده­ای می­گردند که در سازگاری با بیماری آن‌ها را دچار مشکل می­سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می­گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری­ سلول داسی شکل است. مو...

[ 4 ] - ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students’ professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Meth...

[ 5 ] - خودکارآمدی بیماران سلول‌داسی‌شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری)

Background: Patients with sickle cell disease suffer from various complications during their lifetime and have to adapt themselves to this chronic disease through promoting their self-management and preventing complications of the disease. Chronic disease self-management programs are a combination of strategies that increase self-efficacy and promote self-management behaviors. The present study...

[ 6 ] - Health-Related Quality of Life and Predictive Role of Self-Efficacy in Iranian Patients with Sickle Cell Disease

Background: Although several studies have been done on quality of life of patients with Sickle Cell Disease (SCD), there is little research on the correlation of health-related quality of life (HRQoL) with self-efficacy in these patients. We aimed to determine the association between HRQoL and self-efficacy in patients with SCD and to explore the role of self-efficacy and demographic-clinical v...

[ 7 ] - Predictors of Caregiver Burden among Parents of Children with Cancer

Background: Cancer is one of the most common diseases in children. Cancer in children can cause many problems for parents, and impose heavy care burden on them, which can lead to negative health consequences. The aim of this study was to determine caregiving burden and relevant influential factors among parents of children with cancer. Materials and Methods: This cross-sectional descriptive st...