ایزدی, احمد

دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

[ 1 ] - ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری

مقدمه: اعتماد به نفس یکی از مؤلفه‌های مرتبط با افزایش نگرش مثبت به حرفه، احساس قدرتمندی و داشتن چشم انداز بهتر برای آینده در حرفه پرستاری معرفی شده است. نظر به ماهیت حرفه پرستاری و جایگاه آن در جامعه، و نگرش دانشجویان به پرستاری، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی ...

[ 2 ] - آسیب‌شناسی آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پرستاری: تحلیل محتوی کیفی

  آسیب‌شناسی آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پرستاری: تحلیل محتوی کیفی     احمد ایزدی [1] ، محمد ترابی [2] *، پرخیده حسنی [3] ، خدایار عشوندی [4]     تاریخ دریافت 7/10/1393 تاریخ پذیرش 10/12/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود جهت اصلاح نقاط ضعف می‌باشد و دانشجویان به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات آموزشی بهترین منبع برای شناسایی مشکلات آموزشی ه...

[ 3 ] - ارتباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه‌کننده به واحد همودیالیز مرکز آموزشی درمانی رشت

 چکیده پیش‌زمینه و هدف: تعداد بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه با فرایند همودیالیز به زندگی خود ادامه می‌دهند. این بیماری مزمن و ناتوان‌کننده، پیامدهای روان‌پزشکی متعددی را به دنبال خواهد داشت. افسردگی و اضطراب ازجمله شایع‌ترین این اختلالات به شمار می‌روند. وجود مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی پیش روی این بیماران لزوم توجه به توانایی بیمار در انجام فعالیت‌ها و میزان خودکارآمدی وی در دس...

[ 4 ] - ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students’ professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Meth...

[ 5 ] - بررسی منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در بالین

مقدمه: جهت ارایه مراقبت با کیفیت و ایمن به بیمار، گسترش و کاربرد دانش پرستاری الزامی است. این مطالعه با هدف تعیین منابع دانش مورد استفاده توسط پرستاران در کار بالین صورت گرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 100 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلا...

[ 6 ] - Characteristics of Efficient Clinical Teachers: Nursing Educators’ and Students’ Perspectives

Introduction: The importance of clinical education in personal and professional development of nursing students and their clinical skills is undeniable, so any weakness in clinical education can decrease the efficacy of nursing graduates. One of the most important factors affecting clinical education is clinical teachers and their quality of teaching. The purpose of this study was to determine ...