استبصاری, فاطمه

دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - مفاهیم و شاخص‌های سالمند آزاری: چارچوب مفهومی برای مطالعات کاربردی در زمینه سالمندآزاری

 زمینه و هدف: سالمندان به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومی در معرض خطرات متعدد ازجمله سالمندآزاری هستند. سالمندآزاری موضوعی کاملاً پیچیده است و از آن به‌عنوان یکی از پیش‌بینی¬کننده‌های غیرمستقیم مرگ، که ارزیابی آن سخت است، ذکر می¬کنند. هدف از پژوهش حاضر آشناسازی پژوهشگران با مفاهیم سالمندآزاری، انواع سالمندآزاری و شاخص‌های آن است. دست‌یابی به مفاهیم یکسان موجب می‌گردد که برای پیگیری و کاهش موا...

[ 2 ] - بیمارستان‌های ارتقاءدهنده سلامت: مفاهیم، شاخص‌ها و استانداردها

ایده ایجاد بیمارستان‌های ارتقادهنده سلامت برای اولین بار در اجلاس جهانی ارتقای سلامت در سال ۱۹۸۶ و توسط سازمان جهانی بهداشت در اعلامیه اوتاوا مطرح گردید. طبق این ایده بیمارستان‌ها علاوه بر درمان بیماران، باید ‌نقش قابل‌توجهی در ارتقای سلامتی جامعه به‌طور عام و ارتقای سلامت مراجعین و کارکنان خود داشته باشند. در دیدگاه ارتقای سلامت، بیمارستان‌ها جزو بهترین بسترها برای ارائه خدمات ارتقای سلامت و پ...

[ 3 ] - تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی

زمینه و هدف: خشونت علیه زنان در سراسر جهان دیده می‌شود. مطالعات نشان داده است که خشونت ارتباط زیادی با خودکارآمدی دارد. بنابراین، تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه آن‌ها در شهر گرگان هدف این پژوهش بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آمون پس‌آزمون بر روی 91 زن همسردار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌شهر گرگان در زمستا...

[ 4 ] - اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر افزایش امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف: تشخیص سرطان پستان سلامت معنوی را به خطر می اندازد و درنهایت سبب از بین رفتن امید در فرد می شود. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش سلامت معنوی بر میزان امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) تهران بود. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی از نوع شاهدداراست. از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان امام حسین (ع) تهران در سال ...

[ 5 ] - ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش‌آموزان راهنمایی شهر رشت در سال 1392

زمینه و هدف: تصور دنیای بدون رایانه روز به روز سخت‌تر می‌شود؛ آن‌ها تأثیر زیادی در پیشرفت علمی و دسترسی به اطلاعات ایفا می‌نمایند. کودکان و نوجوانان که از رایانه برای بازی استفاده می‌نمایند، در معرض خطرات زیادی هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش‌آموزان صورت گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه به روش توصیفی و تحلیلی بر روی 360 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی...

[ 6 ] - ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students’ professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Meth...

[ 7 ] - The effect of exercise therapy on cognitive functions in multiple sclerosis patients: A pilot study

  Background: The positive impacts of exercise therapy on patients’ cognitive problems still remain unknown. This study was a pilot intervention to examine the effects of combined exercise on the cognitive problems of patients with multiple sclerosis (MS) in Iranian MS Society over 2012 to 2013.   Methods : This quasi-experimental research was carried out in the form of a pretest/posttest study...

[ 8 ] - تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان دریافت کننده خدمات حمایتی و تسکینی

مقدمه: سرطان یکی از معضلات اساسی سلامت در ایران و جهان است و با توجه به موقعیت این بیماری، تعداد زیادی از بیماران سرطانی نیازمندمراقبت های حمایتی وتسکینی هستند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش پس از دریافت مراقبت تسکینی و حمایتی بود. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا ب...

[ 9 ] - ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های علوم پزشکی منتخب شهر تهران

زمینه و هدف : گام اول در بهبود ایمنی بیمار در بیمارستان‌ها ارزیابی فرهنگ ایمنی موجود است. مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های علوم پزشکی منتخب شهر تهران انجام شد.  مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مقطعی چهار مرکز آموزشی درمانی وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران بررسی شدند. نمونۀ پژوهش شامل ۶۰۰ پرسنل بالینی و پاراکلینیکی مراکز مذکور است...

[ 10 ] - Effectiveness of Support Resources for Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review of Clinical Trials in Iran

Introduction and Objectives: Type 2 diabetes is a common metabolic disorder worldwide. Health policymakers face challenges in the management of this chronic disease. According to previous studies, due to the complex nature of diabetes, the use of support resources can be effective in improving disease management. The current study aimed to identify the sources of support for patients with type ...

[ 11 ] - Social Support Needs of Iranian Family Caregivers of Multiple Sclerosis Patients: A Qualitative Study

Aim: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common chronic progressive neurological diseases and is regarded as the non-traumatic cause of neurological disability in youth. The Multiple sclerosis patients need for family caregiver increasingly grows due to the progressive course of the disease, which worsens the symptoms over time. Family caregivers of this group of patients are subject to ...