ارتباط بین صلاحیت حرفه ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی

نویسندگان

  • احمدی, مهرناز دانشجوی دکترای پرستاری، کمیتۀ پژوهشی دانشجویان، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • استبصاری, فاطمه دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، استادیار گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • ایزدی, احمد گروه روان شناسی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.
  • زارع, کوروش مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • صدیقی, لادن دانشجوی دکترای پرستاری، کمیتۀ پژوهشی دانشجویان، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • پورمنصوری, سعید واحد رسیدگی به شکایات، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:

Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental health of patients; facilitates healing process and increases patients' satisfaction. Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors. This study aims to determine relationship between nursing students&rsquo; professional competence in spiritual care and Spiritual Intelligence. Methods: A descriptive correlation study was conducted on 140 nursing students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016. Subjects were selected using a census method. Data collection instrument consisted of demographic questions, Spiritual Intelligence and professional competence in spiritual care questionnaires. Data was analyzed using descriptive Statistics and inferential statistics including independent t-test, Kruskal-Wallis, correlation coefficient, and linear regression in SPSS19. Results: Significant and positive correlation was found between nursing students&rsquo; competence in spiritual care and Spiritual Intelligence (P<0.001, r = -0.33). There was only a significant difference in Spiritual Intelligence between those who had attended training courses and who didn&rsquo;t have these courses. Regression model indicated that for increased rates of Spiritual Intelligence, professional competence in spiritual care will rise as much as 0.54. Conclusion: Spiritual Intelligence can have an impact on nursing students' competencies in spiritual care. Accordingly, planning to improve the Spiritual Intelligence and nursing students&rsquo; competence in spiritual care is recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط بین هوش معنوی و شایستگی های دانشجویان پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی

مقدمه: معنویت به عوان یکی از ابعاد انسان نقش مهمی در سلامت بر عهده دارد. شناسائی هوش معنوی و مراقبت معنوی به ویژه در دانشجویان پرستاری به عنوان ارائه دهندگان خدمات سلامتی در آینده نزدیک از اهمیت بالائی برخوردار است، لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و شایستگی های دانشجویان پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی انجام گردید. روش کار: در این مطالعه توصیفی-همبستگی 185 دانشجوی در حال تحصیل...

متن کامل

بررسی صلاحیت دانشجویان رشته پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی به بیماران

زمینه و هدف: یکی از موارد لازم جهت ارائه مراقبت های معنوی صحیح به بیماران، داشتن صلاحیت لازم در این رابطه می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت دانشجویان پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی به بیماران و مقایسه آن بین دانشجویان سال اول و سال چهارم پرستاری انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 80 نفر دانشجوی پرستاری (45 نفر سال اول و 35 نفر سال چهارم) دانشگاه علوم پزشکی کرمان ...

متن کامل

هوش معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی

&nbsp; Abstract &nbsp; Background & Aim: Spiritual intelligence as the base of individual beliefs affects performance and leads to an increase in flexibility against problems. This study aims to determine spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences in 2012. &nbsp; Material & Methods...

متن کامل

بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال ۱۳۹۳

مقدمه: مراقبت معنوی، در ایجاد احساس سلامتی و آرامش در بیمار و خانواده وی، نقش اساسی دارد، لذا برخورداری از صلاحیت حرفه ای برای پرستاران ضروری است. با توجه به اهمیت مراقبت معنوی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای پرستاران در این حیطه، این مطالعه با هدف تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان سال 1393 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه پژوهش شامل کلیه پرستار...

متن کامل

هوش معنوی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن

Background & Aims: Spiritual healthcare team members, especially nurses, play a key role in providing holistic care. Spiritual wellbeing in students is essential to identifying the spiritual needs of patients and their spiritual support. Characteristics such as spiritual intelligence influence the attitude of individuals toward spiritual matters, as well as their spiritual wellbeing. The presen...

متن کامل

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان

زمینه و هدف: دانشجویان دندانپزشکی به واسطه ارتباط مستقیم با بیماران نیازمند ارتقا سلامت عمومی و روان هستند. هوش معنوی امروزه از مهمترین مباحثی است که در کلیه ابعاد سلامت انسان از جمله سلامت روحی و روانی مطرح شده و نقش پر رنگی دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه های شهر تهران می باشد. روش: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی می باشد. بر اساس فرم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 5

صفحات  189- 199

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023