بررسی عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی‌درمانی در کارکنان پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background and aims: Many antineoplastic agents are known to be carcinogenic and mutagenic. Nurses are the main groups at risk to these drugs. The purpose of this study was to determine of associated factors with safety principles precaution of working with chemotherapeutic agents among nursing staff. Methods: This is a descriptive-analytical study. Based on the census method, 59 nurses and healthcare employees working in chemotherapy wards in hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences were recruited in the study. Data were collected using a questionnaire to assess self-efficacy, barriers to work, perceived risk, work place safety and nurses' performance. The data were analyzed using SPSS.v19. Results: Shortage of protective equipment and lack of time were the most barriers to safety practice and mismatch between the number of nurses and patients and failure to provide the best protective equipment were the most common factors to reduce workplace safety. The results of the analysis suggest significant positive correlation between self-efficacy and safety practice (r=0.34,p=0.007), work place safety and safety practice (r=0.37,p=0.003) and significant negative correlation between barriers to work and safety practice (r=-0.36,p=0.004). There was no significant correlation between perceived risk and safety practice. Hierarchical multiple regressionanalysisshowed that the individual factors and organizational factors explained %12.3, %17.8 of the variance of safety practice respectively.  Conclusion: Organizational factors have a major impact on safety practice, therefore to improve the nurses' performance for safety practice remove barriers to work and workplace safety seems to be necessary.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز

زمینه و هدف: بسیاری از داروهای شیمی درمانی به عنوان عوامل سرطان زا و جهش زا شناخته شده است. پرستاران از گروههای اصلی در معرض خطر این داروها به شمار می آیند. هدف این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -تحلیلی است. به روش سرشماری 59 نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بخش های شیمی درمانی بیمارستان...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری

زمینه و هدف: داروهای شیمی درمانی می­توانند خطرات زیادی برای پرستاران به همراه داشته باشند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط آگاهی با رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی_تحلیلی است. به روش سرشماری 59 نفر از پرستاران و بهیاران شاغل در بخش­های شیمی درمانی بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم...

متن کامل

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1389 

Background and Aim: The operating room is one of the main units in a hospital, where the most important phase of treatment is performed. Due to the physical properties, use of gases, and different electric devices in the operating room, the safety of both the patients and the staff should be considered carefully. This study aims to estimate the safety standards of the operating rooms in ‎Tehran...

متن کامل

بررسی میزان رعایت ملاحظات ایمنی در بخش رادیولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

Background and Aim: Because of preventing of radiation damages, special safety issues are considered in radiology departments: But, the other safety aspect issues are not observed regularly. As an important part of safety plan, radiology departments should be assessed from physical, building design aspects and cope with fire. Materials and Methods: This descriptive study was directed as a cros...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  101- 112

تاریخ انتشار 2015-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023