فیاضی, صدیقه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

[ 1 ] - بررسی عوامل مرتبط با رعایت اصول ایمنی در کار با داروهای شیمی‌درمانی در کارکنان پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Background and aims: Many antineoplastic agents are known to be carcinogenic and mutagenic. Nurses are the main groups at risk to these drugs. The purpose of this study was to determine of associated factors with safety principles precaution of working with chemotherapeutic agents among nursing staff. Methods: This is a descriptive-analytical study. Based on the census method, 59 nurses and hea...

نویسندگان همکار