غیبی زاده, مهین

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

[ 1 ] - تأثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش به بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

زمینه و هدف: آموزش به بیمار به عنوان یکی از محورهای حاکمیت بالینی، در تمامی بیماران از جمله قربانیان سوختگی اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی انجام شد، 80 بیمار سوختگی به صورت غیر تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله (40 بیمار) و...

[ 2 ] - تجارب خانوادگی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان «یک تحقیق پدیدارشناسی

  مقدمه: به منظور شناخت ماهیت ارتباط و تعامل نوجوان با خانواده که بیانگر واقعیت تجربه شده توسط بخش کثیری از جمعیت جوان کشور می‌باشد، این تحقیق با هدف توصیف تجارب خانوادگی دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان صورت گرفت.   روش کار: این پژوهش کیفی و به روش پدیدارشناسی در سال 1384 در شهر اصفهان انجام شد. نمونه‌ها از میان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انتخاب گرد...

[ 3 ] - Predictors of Caregiver Burden among Parents of Children with Cancer

Background: Cancer is one of the most common diseases in children. Cancer in children can cause many problems for parents, and impose heavy care burden on them, which can lead to negative health consequences. The aim of this study was to determine caregiving burden and relevant influential factors among parents of children with cancer. Materials and Methods: This cross-sectional descriptive st...