سیمین جهانی

استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

[ 1 ] - بررسی ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی در زنان است که در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان مؤثر، بالقوه کشنده می‌باشد. نقش باورها در انجام رفتارهای غربالگری برای کنترل بیماری بسیار مفید می‌باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل فردی و باورهای بهداشتی با میزان اضطراب قبل از ماموگرافی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز ماموگرافی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1389 بر روی 120 نفر از زن...

[ 2 ] - تأثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش به بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

زمینه و هدف: آموزش به بیمار به عنوان یکی از محورهای حاکمیت بالینی، در تمامی بیماران از جمله قربانیان سوختگی اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش بیمار بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران سوختگی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی انجام شد، 80 بیمار سوختگی به صورت غیر تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله (40 بیمار) و...

[ 3 ] - خودکارآمدی بیماران سلول‌داسی‌شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری)

Background: Patients with sickle cell disease suffer from various complications during their lifetime and have to adapt themselves to this chronic disease through promoting their self-management and preventing complications of the disease. Chronic disease self-management programs are a combination of strategies that increase self-efficacy and promote self-management behaviors. The present study...

[ 4 ] - ارتباط کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز

زمینه و هدف : علی‌رغم اجرای استراتژی درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم (DOTs) هنوز سل یکی از ده علل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. عدم پذیرش درمان سل، رژیم‌های درمانی نامناسب، ضعف اجرایی و مدیریتی برنامه‌های کنترل سل باعث افزایش بروز آن شده است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز انجام گردید. روش بررسی : ...

[ 5 ] - انگیزه های کارآفرینانه درک شده توسط پرستاران کارآفرین ایرانی: یک مطالعه کیفی

مقدمه: جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون و نوپدید مردم در بخش سلامت، ضروری است تا پرستاران دامنه کاری خود را از بیمارستان به جامعه توسعه داده و جهت ارائه نقش های کارآفرینی در سطوح مختلف مراقبتی آماده شوند. بی شک انتخاب مسیر کارآفرینی و به دنبال آن خطر کردن، تحمل ابهام و رویارویی با انواع موانع و مشکلات، نیاز به انگیزه ها و محرک های قوی دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف توصیف انگیزه های کارآفرینانه ...

[ 6 ] - مقایسه عوارض انفوزیون زیرجلدی و وریدی در بیماران بستری در بخش نورولوژی

  Background and Aim: Hypodermoclysis is a method of administration of fluids subcutaneously that has been increasingly rediscovered as an alternative therapy to intravenous infusions, especially in the field of geriatrics and palliative medicine. Though it is increasingly used, its safety and adverse effect are still controversial. The aim of this study was to compare the adverse effects of su...