بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی بر خستگی بیماران سلول داسی شکل

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: خستگی یکی از علائم شایع در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است که با ایجاد خلق و خوی افسرده در بیماران و کاهش فعالیت های روزمره زندگی منجر به کاهش کیفیت زندگی این بیماران می گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خستگی در بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 69 بیمار مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برنامه خودمدیریتی طی دو جلسه آموزش انفرادی، یک جلسه آموزش گروهی بزرگ و دو جلسه آموزش گروهی کوچک به مدت 12 هفته اجرا شد. میزان خستگی قبل از مداخله، هفته دوازدهم و هفته 36 با استفاده از پرسشنامه سنجش خستگی FSS ارزیابی گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمرات خستگی بیماران بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله به طور معناداری کاهش یافته است. آزمون اندازه های تکراری نشان داد میانگین خستگی در هفته 36 نسبت به هفته 12 افزایش یافته با این حال در مقایسه با پایه مداخله بطور معنی داری کاهش یافته است. نتیجه گیری: به کارگیری برنامه خودمدیریتی به عنوان یک مداخله پرستاری کم هزینه و غیر تهاجمی بر کاهش سطح خستگی در بیماران سلول داسی شکل مؤثر بوده است. بنابراین اجرای برنامه های خودمدیریتی به عنوان یک روش مؤثر در توانمندسازی بیماران سلول داسی شکل جهت مدیریت مشکلات سلامتی خود قابل توصیه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (24 هفته پیگیری)

تاریخ دریافت 28/09/1394 تاریخ پذیرش 20/11/1394 پیش‌زمینه و هدف: بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل‌پیش‌بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده­ای می­گردند که در سازگاری با بیماری آن‌ها را دچار مشکل می­سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می­گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری­ سلول داسی شکل است. مو...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سلول داسی شکل (۲۴ هفته پیگیری)

تاریخ دریافت 28/09/1394 تاریخ پذیرش 20/11/1394 پیش زمینه و هدف: بیماران سلول داسی شکل در برخورد با عوارض جدی و غیرقابل پیش بینی بیماری دچار مشکلات روانی عدیده­ای می­گردند که در سازگاری با بیماری آن ها را دچار مشکل می­سازد و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی این بیماران می­گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به بیماری­ سلول داسی شکل است. مواد...

متن کامل

بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و میزان مسکن دریافتی بیماران سلول داسی شکل

Background and Objective: One of the most expressed complaints of patients with Sickle Cell Disease (SCD) is pain. Due to adverse effects of drugs used commonly for pain relief in these patients, it is important to use low-cost and non-pharmacological methods independently or combined with palliatives to alleviate pain. This study aimed to assess the efficacy of light pressure stroking massage ...

متن کامل

خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (۲۴ هفته پیگیری)

مقدمه: بیماران مبتلا به بیماری سلول­داسی­شکل در طول زندگی خود از عوارض متعدد این بیماری رنج می­برند و باید با ارتقاء سطح خودمدیریتی و پیشگیری از عوارض بیماری، با این بیماری مزمن سازگار شوند. برنامه­های خودمدیریتی در بیماریهای مزمن ترکیبی از استراتژیهایی هستند که منجر به افزایش سطح خودکارآمدی و ارتقاء رفتارهای خودمدیریتی می­شوند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی بیماران...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی خستگی بر خستگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه خستگی یکی از علائم شایع در ام اس است که بین 50 تا 90 درصد افراد مبتلا به ام اس آن را تجربه می کنند. همچنین بین 40- 15 درصد مبتلایان آن را به عنوان ناتوان کننده ترین علامت ام اس گزارش می کنند. خستگی علامتی است که بیشترین تأثیر را روی دیگر علائم بیماری دارد و تأثیر معنی داری بر کیفیت زندگی افراد مبتلا دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی خستگی بر خستگی افراد مبتلا به ام اس م...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  29- 42

تاریخ انتشار 2015-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023