بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: مشتریان شرکت همکاران سیستم)

نویسندگان

  • محمد غفاری استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان، گلپایگان، ایران
  • ندا مرادی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان، گلپایگان، ایران
چکیده مقاله:

یکی از اهداف سازمان‌های خدماتی ایجاد تصویر ذهنی متبت از برند خود در ذهن مشتریان است. از این رو امروزه ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان از مهم‌ترین حوزه‌های مورد مطالعه در زمینه برند گذاری است. از سوی دیگر، عوامل مختلفی بر تصویر ذهنی مشتریان تأثیرگذار است که تحریف‌های شناختی از مهم‌ترین آنها است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند در بین مشتریان شرکت همکاران سیستم است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش جزء پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت همکاران سیستم در شهر اصفهان در پاییز 1395 می‌باشد که به این شرکت مراجعه کرده‌اند و برابر با 1400 نفر محاسبه شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی-مورگان استفاده شد و حجم نمونه برابر با 300 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری تصادفی ساده است. به منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته‌ای شامل 18 سؤال استفاده شده است. به منظور استفاده از پرسشنامه مذکور، ابتدا روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشان داد تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی شناختی، عاطفی و رفتاری برند تأثیر معنی‌داری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان

یکی از مهمترین اهداف استراتژیک سازمانها حفظ نیروی کار مستعد و کارآزموده است. سازمان ها ابزارهای مختلفی را برای نیل به این مهم در اختیار دارند. در این پژوهش (که از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد) سعی شده است، تا توجه مدیران را به اهمیت مدیریت تصویر برند در ذهن کارکنان سازمان (حتی مقدم و ارجح بر مشتریان آن)، جهت حفظ کارکنان، جلب نماییم. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری...

متن کامل

بررسی تأثیر شخصیت و تصویر ذهنی برند بر تبلیغات شفاهی

علاقه به برند یک مفهوم مهم در روابط برند- مشتری است و مدیران برند در تلاش برای ایجاد برندهایی محبوب هستند، اما این مفهوم در تحقیقات بازاریابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین تأثیر تصویر و شخصیت برند بر علاقه به برند در تحقیقات تجربی محدودی مورد بررسی قرار گرفته است؛ لذا این پژوهش با هدف آزمون تأثیر سه مفهوم تجانس شخصیت برند، تجانس تصویر استفاده کننده از برند و تجانس تصویر استفاده از برند ...

متن کامل

شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم)

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. اجرای مدیریت دانش مستلزم فراهم نمودن پیشزمینه های مناسب است. از جمله این پیشزمینه ها، هماهنگی لازم میان عوامل مختلف سازمانی است. در این پژوهش از میان عوامل مختلف سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است . فر...

متن کامل

تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان

  مقدمه: تصویر مطلوب در بازار، دارایی پر ارزشی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود که به راحتی به دست نمی‌آید؛ اما متأسفانه خیلی راحت از دست می‌رود. لذا مدیران سازمان‌ها با استفاده از رویکردی مناسب می‌بایست نسبت به بررسی و مدیریت تصویر سازمان خود در اذهان بازار، موجبات تحقق هر چه بهتر اهداف سازمان و رضایت ارباب رجوع را فراهم آورند.   روش کـار: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که جامعه آماری آن را...

متن کامل

بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان

یکی از مهمترین اهداف استراتژیک سازمانها حفظ نیروی کار مستعد و کارآزموده است. سازمان ها ابزارهای مختلفی را برای نیل به این مهم در اختیار دارند. در این پژوهش (که از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد) سعی شده است، تا توجه مدیران را به اهمیت مدیریت تصویر برند در ذهن کارکنان سازمان (حتی مقدم و ارجح بر مشتریان آن)، جهت حفظ کارکنان، جلب نماییم. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری...

متن کامل

نقد و بررسی روش های برآورد بهای تمام شده نرم افزار مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

این مقاله به معرفی موضوع برآورد بهای تمام شده نرم افزار می پردازد . بدین منظور درباره انواع روش هایبرآورد و نقاط قوت و ضعف آنها صحبت شده و در نهایت برای آشنایی بیشتر با موضوع برآورد نرم افزار، یکی ازجذاب ترین مدل های برآورد بهای تمام شده نرم افزار، مدل،COCOMOتشریح شده است.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 36

صفحات  83- 94

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023