بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

نویسندگان

  • درزیان عزیزی, عبدالهادی
  • فاخر, اسلام
  • کافی کنگ, نسرین
چکیده مقاله:

Brand loyalty is one of the most important issues in marketing studies as one of the main marketing techniques for better response to competitive threats and more income. This study aims to survey effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view on brand loyalty. This study was conducted on a random sample composed of 260 laptop owners with four brands of Sony, Asus, Acer, and Dell in Kerman Province. After data collecting and analyzing with structural equation model, findings indicated that there is not significant relation between brand characteristics conformity and brand loyalty. But perceived quality of brand has significant direct positive effect on brand loyalty. In addition, significant positive effect of brand characteristics conformity, perceived quality, and brand view was indirectly approved through viewpoint mediator variable

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر تطابق شخصیتی، کیفیت ادراکی و وجهه ی برند بر وفاداری به برند

وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است، مزایایی نظیر ممانعت از ورود رقبا، قابلیت بهتر پاسخگویی به تهدیدات رقابتی، فروش و درامد بیشتر و حساسیت کمتر مشتری به تلاش-های بازاریابی رقبا را ایجاد می کند، لذا منابع وفاداری و فرایندهای ایجاد آن، دغدغه اصلی در مطالعات بازاریابی است. هدف از ...

15 صفحه اول

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند

چکیده      مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از موضوع‏های حساس و عنصری مهم و حیاتی در ارتباطات میان شرکت‏ها و ذی نفعان آن ها در سال‏های اخیر بوده است. مصرف‏کنندگان در سطح جامعه نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا کرده اند و در خصوص فعالیت‏ها و برنامه‏های مرتبط با آن، توجه و حساسیت بیشتری دارند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک و ترجیح برند توسط مص...

متن کامل

بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی

Brands are so important for consumers since they act like median between company and customers. The past researches show that loyalty to brands is important for success of companies. So creation and maintenance of brand loyalty is one of top priorities of marketers. Since brand performance and brand-customers communications such as confidence and loyalty to brand can origins from brand communic...

متن کامل

بررسی تأثیر فرایندهای روان شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند

در دنیای تجارت امروز، لزوم توانایی شرکت ها در افزایش حجم معاملات و درآمدهای خود از طریق وفادار کردن مصرف کننده به واسطه ی فعالیت های روان شناختی و ذهنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فرایندهای روان شناختی هویت برند و شخصیت برند بر مدل سنتی وفاداری برند (ارزش ادراک شده، رضایتمندی و اعتماد) و همچنین اشاره به نقش میانجی شخصیت برند در مدل ارائه شده دارد. ...

متن کامل

بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده و امنیت ادراک شده خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه برند

هدف از این پژوهش "بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده و امنیت ادراک شده خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه برند" در صنعت بانکداری اینترنتی می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت؛ توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد تهران مرکز می‌باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد عامل‌های مطالعه حاضر بر اساس متغیرهای پنهان و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  37- 48

تاریخ انتشار 2014-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023