بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

نویسندگان

چکیده مقاله:

  محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع‌های بین رشته‌ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی‌سازی شده و پس از جمع­آوری اطلاعات از مدیران عامل بنگاه­های صادرکننده خشکبار، رابطه ورود به بازرگانی خارجی و سرمایه اجتماعی، آزمون شده است. جامعه پژوهش شامل دو گروه صادرکنندگان و بازرگانان داخلی خشکبار است که جمعاً 40 پرسشنامه از این دو گروه جمع­آوری گردید. نتایج نشان می­دهد که اغلب بنگاه­هایی به بازاریابی خارجی خشکبار وارد می­شوند که با مشتریان خارجی خود دارای روابط خانوادگی یا دوستی­های دیرینه هستند و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی دارد . همچنین، نتایج این پژوهش نشان می­دهد اگرچه این سرمایه اجتماعی در استمرار صادرات مفید بوده است؛ اما موجب شده است که بنگاه­ها بیشتر با شیوه سنتی و مبتنی بر بازاریابی غیرفعال به امر صادرات مبادرت می‌ورزند. برای غلبه بر این چرخه کارایی پایین، دولت می­تواند از طریق تغییر در نهادهای رسمی و شیوه‌های اجرایی (مانند تضمین حقوق مالکیت نام تجاری، تشویق صادرکنندگان به شرکت در نمایشگاه­های بین­المللی از طریق اعطای یارانه، بیمه­های پوششی صادرات) و ایجاد شرایط نهادی مطمئن، از ایجاد نااطمینانی محیطی جلوگیری و بستر مطمئنی را برای ورود بنگاه­های با بازاریابی فعال فراهم کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه ها به بازرگانی خارجی

محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع های بین رشته ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی سازی شده و پس از جمع­آوری اطلاعات از مدیران عامل بنگاه­های صادرکننده خشکبار، رابطه ورود به بازرگانی خارجی...

متن کامل

تأثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت دانشجویان در ورود به مقطع دکتری

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و مطالعه سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر موفقیت دانشجویان دکتری دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی با دیدی جامعه‌شناختی بود. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دکتری ورودی 1392 رشته‌های علوم انسانی (دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی) به تعداد 1061 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری و فرمول کوکران برابر با ...

متن کامل

بررسی جهت‌گیری سیاست‌های بازرگانی خارجی ایران

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جهت‌گیری کلی سیاست‌های بازرگانی خارجی ایران در بازه زمانی (1390– 1338) مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور سیاست‌ها، اقدامات و عملکرد بازرگانی خارجی کشور با استفاده از چندین شاخص به شیوه تحلیل تاریخی بررسی شد و تلاش شد تا این جهت‌گیری در قالب راهبردهای درون‌گرا و برون‌گرا نشان داده شود تا زمینه‌هایی را برای برنامه‌ریزی‌های بهتر در آینده فراهم آورد. بر پایه یافته‌های ...

متن کامل

بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی انجام شده است و سعی گردیده ، بعد اجتماعیسرمایه اجتماعی در مؤلفه های اعتماد، روابط متقابل ، مشارکت، اخلاق و پاسخگویی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات در پاسخ به سوالات پژوهش، پرسشنامه بوده که در میاندانشجویان کارشناسی ارشد اجرا گردید، که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند . تحلیل اطلاعات با استفاده...

متن کامل

تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

  هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.   داده­های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر دورۀ پیش­دانشگاهی مدارس دولتی و غیر­دولتی شهر اصفهان جمع­آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده­اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه­گیری، خوشه­ای ...

متن کامل

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد سریعی داشته و امروزه گردشگری بعد از صنعت کارخانه ایی یکی از بزرگترین صنایع در جهان به شمار می رود. گردشگری یکی از بخش های اصلی اقتصادی است و بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشورها از این طریق حاصل می شود. وجود جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری در کنار دیگر مولفه ها از جمله جامعه میزبان شرایط لازم را برای جلب و جذب گردشگر فراهم می نماید. در ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  171- 184

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023