بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور

نویسندگان

  • صغری مالک پور لرکی دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
  • محمد فرجی استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
چکیده

حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول توسعه پایدار هر کشور است. آب­‌های سطحی جاری یا رودخانه‌­ها یکی از مهمترین منابع آب هستند که نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز بخش‌­های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، شرب و تولید برق دارند. رودخانه شاوور که یکی از رودخانه­‌های مهم و تاثیرگذار شهرستان شوش به‌­شمار می­‌رود، به‌­دلیل استفاده از آب آن در کاربری­‌های شهری و کشاورزی کیفیت آن حائز اهمیت است. کاربری اراضی و تغییرات آن تاثیر بسزایی بر کیفیت آب رودخانه­‌ها دارد، در پژوهش حاضر، تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور در دوره زمانی 1393-1363 بررسی شد. نقشه­‌های کاربری اراضی مربوط به سال­‌های 1363 و 1393 به کمک تصاویر ماهواره‌­ای تهیه شد و سپس، تغییرات کاربری اراضی بررسی شد. نتایج نشان داد، در سری داده‌­های مورد مطالعه، روند معنی‌­دار وجود دارد و افزایش اراضی مسکونی و کشاورزی و کاهش اراضی مرتعی و جنگلی را در پی داشت. سپس، در دوره مطالعاتی روند تغییرات عوامل کیفی آب رودخانه شاوور به کمک آزمون من­-کندال و نمودار­ها بررسی شد. نتایج نشان داد، روند کلی تغییرات پارامتر­های HCO3 ،Cl ،TDS ،EC ،Ca ،Mg و SO4 در دوره­ زمانی مورد مطالعه، افزایشی بوده است. با توجه به تغییر معنی‌­دار پارامترهای مورد مطالعه می‌­توان دریافت، افزایش اراضی مسکونی و کشاورزی و کاهش اراضی مرتعی و جنگلی، باعث کاهش کیفیت آب رودخانه شاوور در طی دوره مورد مطالعه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آب زیرزمینی

سید حسن طباطبائی1*، رضا لاله زاری1، نگار نورمهناد1 ، مصطفی خزائی2 1- گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. 2- گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران stabaei@agr.sku.ac.ir: * نویسنده مسئول تاریخ دریافت:28/10/88 تاریخ پذیرش: 9/2/89 چکیده از آن جا که بیش از 98 درصد از آب شرب جهان از آبهای زیرزمینی تأمین می شود، حف...

متن کامل

اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب تالاب بین‌المللی انزلی

در سال­ های اخیر تالاب انزلی تحت تاثیر عواملی مانند ورود انواع فاضلاب‌ها، تغییر کاربری اراضی، ته‌نشینی رسوبات آب‌های وارده قرار گرفته که باعث کاهش سطح تالاب و همچنین رشد بی‌رویه‌ گیاهان آبزی شده است. در این مقاله با تعیین کاربری اراضی روی تالاب در محیطGIS  و اندازه‌گیری پارامترهای کیفی آب، اثر تغییر کاربری اراضی روی کیفیت آب در سال‌های 1364 و 1392 بررسی گردیده است. نتایج نشان می­ دهد کاربری جنگ...

متن کامل

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود

رودخانه زاینده رود با طول حدود 350 کیلومتردر جهت کلی غرب به شرق در استان اصفهان جریان دارد. این رودخانه نیازهای آبی کشاورزی، شهری و صنعتی را تامین می کند. به منظور بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای کیفی آب در این منطقه تعداد 9 ایستگاه نمونه برداری از بخش های مختلف رودخانه انتخاب شد و مرز زیرحوضه های هر ایستگاه توسط نرم افزار ArcGis استخراج گردید و ارتباط میان کاربری اراضی زیرحوضه های مربوط ب...

متن کامل

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه الوند کرمانشاه

علل تغییرات مکانی کیفیت آب رودخانه الوند در غرب کرمانشاه هدف اصلی این مقاله را تشکیل می­دهد. برای انجام این تحقیق­ 9 محل در امتداد رودخانه الوند انتخاب گردید و برای تعیین کیفیت آب، 10 پارامتر فـیزیکی و شیمیایی کیفیت آب در 2 یا 3 نوبت در هر فـصل در طی یک سال اندازه­گیری گردید. این پارامترها عبارت بودند از: درجه حرارت محیط، درجه حرارت رودخانه،  PH ، DO ، OD BOD، E.C.، TDS، کدورت و شوری. علاوه بر ...

متن کامل

بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بر کیفیت آب رودخانه مارون با استفاده از RS و GIS

مدیریتصحیححوضه­هایآبخیزکشوریکیازمهم­ترینروش­هایاستفادهبهینهازمنابعآبو خاکمی­باشدبرایاینکارنیازبهاطلاعاتجامعازروش­هایمتفاوتمدیریتیواجراییاست. چند دهه اخیر برآورد درست و به موقع از وضعیت کمی و کیفی رواناب یکی از دغدغه­های مدیریت­های کلان کشور به حساب می­آید. این پروژه مدل­سازی و ارزیابی و کارآیی مدل SWAT در شبیه­سازی رواناب ماهانه ،تحلیل حساسیت ، بهینه­سازی پارامترهای حساس ، بررسی تاثیر تغییر کار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 2

صفحات  580- 592

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021