بررسی تاثیرامواج فراصوت بر خواص فیزیکی وشیمیایی روغن گردو

نویسندگان

  • جواد خزایی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
  • فاطمه رهبر دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
  • محمد ابونجمی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
  • پیمان رجایی استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه و بررسی استخراج روغن گردوی دماوندی با حلال و روش فراصوت در شرایط زمانی و توان های مختلف می باشد. در این بررسی نمونه ها با استفاده از حلال هگزان و فرآیند فراصوت در زمان های (10،20 ،30و 40 دقیقه) و توان های (600 ،800 و 1000وات) روی گردوی دماوند صورت گرفت. بعد از تهیه تیمارها آزمون های ارزیابی روغن شامل عدد اسیدی ، عدد پراکسید، ارزیابی حسی، درصد رطوبت و مواد فرار و همچنین درصد رسوب نمونه ها محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش روش فراصوت با استفاده از توان 1000وات به مدت 10 دقیقه برای بدست آوردن روغن با بالاترین کیفیت حسی بهترین حالت می باشد و در روش استخراج با حلال نیز مدت 10 دقیقه با توان 1000 نیز نسبت بهینه بود. نتایج آزمون‌های شیمیایی نیز حاکی از آن بود که نمونه روغن گردوی استخراج شده به کمک فراصوت، عدد پراکسید و اسیدی کمتری را نسبت به نمونه حلال نشان می دهد. نتایج ارزیابی حسی نمونه ها نیز نشان داد که میزان طعم، تندی و بو نمونه بدست آمده با روش فراصوت به نمونه روغن گردو استخراج شده با حلال به طور معنی داری افزایش یافت و از نظر پذیرش کلی نیز نمونه بدست آمده با روش فراصوت امتیاز بیشتری را نسبت به روش استخراج با حلال کسب نمود (05/0>P).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرامواج فراصوت بر شمارش میکروبی و خواص فیزیکو‌شیمیایی آب آلبالو

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر فرآوری فراصوت بر روی شمارش میکروبی و خواص فیزیکوشیمیایی آب آلبالو است. تاثیر پاستوریزاسیون در مقایسه با فراصوت در دماهای 25 و 60 درجه سانتی­گراد به مدت 4،8 ،12دقیقه با دامنه­های4/24، 7/42، 61 میکرومتر در فرکانس 20 کیلو هرتزبررسی شد. تیمار پاستوریزاسیون و تیمارهای 12 دقیقه با دامنه 7/42 میکرومتر در دمای 60 درجه سانتی­گراد، 8 و 12 دقیقه با دامنه 61 میکرومتر و دمای 60...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی وشیمیایی تک بلورهای ktiopo4

این پایان نامه به بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی تک بلورهای ktiopo4 رشد یافته از فلاکس توسط روش های مختلف و تحت شرایط متفاوت می پردازد. در فصل اول اپتیک غیر خطی و اهمیت بلور های دارای خواص اپتیکی غیر خطی بررسی گردیده است. در فصل دوم به ساختار بلورهای ktiopo4و کاربردهای آن می پردازیم. ریخت شناسی سطحی بلورها و ریخت شناسی بلور ktp در فصل سوم معرفی گردیده است. روش های متعدد رشد بلور ktiopo4 در فصل چها...

15 صفحه اول

بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

In this study, some physico-chemical characteristics of Iranian tea-seed oil (Lahijan variety) were compared with those of the oils from sunflower seed (Fars variety) and olive (Gilezeytoon variety) in terms of fatty acid contents, peroxide value, iodine value, saponification value, and oil shelf-life. Also the shelf-life of sunflower and olive oils containing 5% and 10% tea-seed oil were compa...

متن کامل

بررسی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی روغن بذر چای

In this study, some physico-chemical characteristics of Iranian tea-seed oil (Lahijan variety) were compared with those of the oils from sunflower seed (Fars variety) and olive (Gilezeytoon variety) in terms of fatty acid contents, peroxide value, iodine value, saponification value, and oil shelf-life. Also the shelf-life of sunflower and olive oils containing 5% and 10% tea-seed oil were compa...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن دی‌سولفید و میعانات گازی

استفاده هم‌زمان از میعانات گازی و روغن دی‌سولفید ترکیب نوظهوری شناخته می‌شود که توجه محققین را به خود معطوف نموده است. به‌کارگیری این مواد به تنهایی و یا به‌صورت ترکیب با هم مستلزم کسب اطلاعات دقیق آزمایشگاهی از خواص فیزیکی- شیمیایی حالت خالص و حالت ترکیبی است. روغن دی‌سولفید به عنوان یک محصول جانبی و دورریز در فرآیند شیرینی‌سازی گاز تولید می‌شود که شامل تعداد زیادی ترکیب دی‌‌سولفیدی است. میعان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  39- 47

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023