‌بررسی تاثیر بازارگرایی کنش‌گرایانه در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در صنعت کاشی و سرامیک

نویسندگان

  • حسین محبی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران
  • علیرضا زارع مهرجردی کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
چکیده مقاله:

شرکت‌ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده‌اند؛ یکی از این اقدامات تـأکید و توجه بـر تـوانمندی‌ها و قابلیت‌های شرکت است. قابلیت‌های شرکت دارای انـواع مختلفی است که از مهم ترین آنها می‌تـوان به قابلیت‌های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی کنش‌گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از منظر روش از انـواع پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کاربـردی و به لحاظ شیوه گـردآوری اطلاعات پیمایشی می‌باشد. با استفاده از نمونـه‌گیری در دسترس، تعداد 80 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش و همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه تأیید شد. یافته‌های نهایی پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart PLS نشان داد که بازارگرایی کنش‌گرایانه به ترتیب با مقدار معنی‌داری 425/17 و 271/4 تاثیر مثبت و مستقیمی بر قابلیت‌های بازاریابی و تغییرات بازار دارد. همچنین قابلیت‌های بازاریابی و تغییرات بازار بر عملکرد شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیرگذار است. در این بین نقش میانجی متغیرهای قابلیت‌های بازاریابی و تغییرات بازار نیز مورد تأیید قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

قطب صنعت کاشی و سرامیک ایران

مقاله نتایج طرح پژوهشی اطلس کاشی استان یزد است، در این پژوهش به مطالعه وضعیت شرکت‌های کاشی و سرامیک و صنایع وابسته به آن پرداخته شده است. صنعت کاشی و سرامیک یکی از پر رونق‌ترین صنایع استان یزد می‌باشد و نقش مهمی در اقتصاد استان یزد ایفا می نماید. تعدد کارخانجات، بنگاه‌ها و معادن مرتبط با این صنعت در استان مزیت مهم یزد در تولید کاشی و سرامیک به حساب می آید. لذا انجام مطالعات میدانی در خصوص وضعی...

متن کامل

نقشه راه صنعت لعاب، کاشی و سرامیک ایران

کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب، کاشی و سرامیک با حضور برخی مدیران صنعتی، استادان دانشگاه و مدیران دولتی برای ایجادارتباط موثرتر و نزدیک تر صنعت و بخش پژوهش تشکیل شده است. کانون به منظور دستیابی به برنامه ای منسجم برای توسعه این صنعت اقدام به تهیه نقشه راه صنعت لعاب، کاشی و سرامیک کشور نموده است که این مقاله نتایج اصلی آن را معرفی می کند. نقشه راه صنعت برای زمان ده سال با چشم اندازصادرات سالانه ...

متن کامل

قطب صنعت کاشی و سرامیک ایران

مقاله نتایج طرح پژوهشی اطلس کاشی استان یزد است، در این پژوهش به مطالعه وضعیت شرکت های کاشی و سرامیک و صنایع وابسته به آن پرداخته شده است. صنعت کاشی و سرامیک یکی از پر رونق ترین صنایع استان یزد می باشد و نقش مهمی در اقتصاد استان یزد ایفا می نماید. تعدد کارخانجات، بنگاه ها و معادن مرتبط با این صنعت در استان مزیت مهم یزد در تولید کاشی و سرامیک به حساب می آید. لذا انجام مطالعات میدانی در خصوص وضعیت...

متن کامل

بررسی تاثیر مشارکت مشتری در توسعه محصول جدید در صنایع کاشی و سرامیک یزد

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیر و اهمیت مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید است. متغیر عدم اطمینان تکنولوژی از عواملی است که بر مشارکت مشتری تأثیرگذار است که از دو بعد موردبررسی قرار می‌گیرد. بعد دیگری که به‌عنوان متغیر میانجی مشارکت مشتری و توسعه محصول جدید شناسایی و موردبررسی قرارگرفته است، پیامدهای عملیاتی است که دارای دو متغیر سرعت نوآوری و کیفیت فنی می‌باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و...

متن کامل

بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396

Introduction and purpose: Workload can be defined as the worker’s required capacity to fulfill a special level of performance while doing a task. Workload depends on the type of occupation and its task repetition, intensity, duration, and psychological factors. The increase in workload can result in the enhancement of musculoskeletal disorders. Regarding this, the aim ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 98

صفحات  98- 113

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023