بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

نویسندگان

  • زهرا کریمی دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • سعداله هوشمند استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • کاظم یوسف زاده دانش آموخته دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده مقاله:

گونه‌های مختلف جنس آویشن به‌دلیل پتانسیل سنتز متابولیت­های ثانویه­ تیمول و کارواکرول از مصارف گسترده دارویی برخوردارند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان­های مختلف برداشت (شروع گلدهی‌، 50  درصد و 100 درصد گلدهی) بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از آویشنT. lancifolius  و armeniacus T. به‌صورت یک آزمایش گلدانی و با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در دانشگاه شهرکرد اجرا شد. سرشاخه‌های هوایی گیاه طی سه مرحله برداشت گردید، استخراج اسانس با استفاده از دستگاه تقطیر با آب (طرح کلونجر) و آنالیز مواد موثره با استفاده از دستگاه GC/MS انجام گرفت. نتایج نشان داد در فاز کامل گلدهی، گونه‌ها از بیشترین مقدار محتوای اسانس برخوردار بودند . بیشترین میزان تیمول (62 درصد) در مرحله شروع گلدهی و بیشترین میزان سیترونلول (2/30 درصد) در فاز نیمه و کامل گلدهی گیاه T. lancifolius گزارش گردید. بیشترین میزان کارواکرول (44-45 درصد) به‌ترتیب در مراحل شروع و نیمه گلدهی گیاه T. armeniacus و بیشترین میزان 1و8- سینئول (4/14 درصد) در فاز گلدهی کامل گزارش گردید. نتایج بیانگر آنست که کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس بسته به نوع گونه و زمان‌های مختلف رشد و نمو متفاوت بوده و به تناسب آن نیز می‌تواند از عملکردهای متفاوت دارویی برخوردار باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L.

به منظور بررسی تأثیر مراحل مختلف برداشت و همچنین روشهای مختلف اسانس‌گیری بر بازده اسانس گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) آزمایشهای جداگانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. در آزمایش اول، تیمارها شامل تأثیر مراحل مختلف برداشت (رویشی، اوایل گلدهی و گلدهی کامل) بر بازده اسانس استخراج شده از گیاه آویشن بود که با استفاده از روش تقطیر با آب انجام شد...

متن کامل

بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس thymus vulgaris l.

به منظور بررسی تأثیر مراحل مختلف برداشت و همچنین روشهای مختلف اسانس گیری بر بازده اسانس گیاه آویشن (thymus vulgaris l.) آزمایشهای جداگانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. در آزمایش اول، تیمارها شامل تأثیر مراحل مختلف برداشت (رویشی، اوایل گلدهی و گلدهی کامل) بر بازده اسانس استخراج شده از گیاه آویشن بود که با استفاده از روش تقطیر با آب انجام شد...

متن کامل

بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

آویشن گیاهی معطر متعلق به تیره نعنا که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانویه تیمول و کارواکرول مصارف گسترده دارویی  دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی اجزای اسانس و عملکرد اسانس شش گونه از آویشن: T. daenensis، T. kotschyanus، T. migricus، T. vulgaris، T. transcaucasicusوT. trautvetteriiدر قالب طرح کاملاً تصادف...

متن کامل

بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

آویشن گیاهی معطر متعلق به تیره نعنا که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانویه تیمول و کارواکرول مصارف گسترده دارویی  دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی اجزای اسانس و عملکرد اسانس شش گونه از آویشن: T. daenensis، T. kotschyanus، T. migricus، T. vulgaris، T. transcaucasicusوT. trautvetteriiدر قالب طرح کاملاً تصادف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  40- 57

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023