عبدالرحمان محمدخانی

دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک‌اتیل بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis “Morgan”)

در سال­های اخیر استفاده از تنظیم­کننده­های رشد به‌ویژه کندکننده­های رشد افزایش چشمگیری یافته است. تریازول­ها (پاکلوبوترازول و ترینگزاپک اتیل) به‌عنوان مؤثرترین و کم‌خطرترین کندکننده­های رشد سبب ایجاد گیاهان پوششی کوتاه‌تر و متراکم­تر می­شود که برگ‌های سبز تیره­تر و ضخیم­تر دارد. برای ارزیابی تأثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک­اتیل بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی (مرفولوژیکی) و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی ...

[ 2 ] - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس اکوتیپ‌های مختلف گونه‌های سالویا در جنوب غرب ایران

این پژوهش به‏منظور ارزیابی تنوع و تعیین روابط بین گونه‏های سالویا شامل S. syriaca(5 اکوتیپ)، S. virgate (8 اکوتیپ)، S. reuterana (6 اکوتیپ)و S.multicaulis(6 اکوتیپ) در جنوب غرب ایران با توجه به صفات ریخت‏‍‏شناسی و میزان اسانس، در دانشگاه شهرکرد در سال 1393 انجام گرفت. بیشترین میزان اسانس در گونۀ S. multicaulis از اکوتیپ‏های M2، M1 و M3 به‏دست آمد. همچنین اکوتیپ R3 در بین اکوتیپ‏های گونۀ S. reut...

[ 3 ] - اثر کاربرد روش‌های آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی

Four partial root zone drying (FULL, 1PRD50, 2PRD50, 3PRD50) treatments were investigated on tomato characteristics and water use efficiency using completely randomized design with five replications. In the control treatment (Full irrigation), all water requirement of plant was met in the root area equally during the growing season. Roots in 1PRD50, 2PRD50 and 3PRD50 treatments were divided int...

[ 4 ] - اثر سیلیسیم بر افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو ناشی از سفیدک سطحی در کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo, var. styriaca)

Silicon (Si) can protect some plants from biotic and abiotic stresses. In this research, effects of three exogenous Si levels (0, 0.85 and 1.7 mM) on growth, lipid peroxidation, lipoxygenase activity, proline content, H2O2 accumulation, and activity of non-enzymatic and enzymatic antioxidants (catalase and ascorbate peroxidase) under powdery mildew disease stress by Sphaerotheca fuliginea on pu...

[ 5 ] - بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

گونه‌های مختلف جنس آویشن به‌دلیل پتانسیل سنتز متابولیت­های ثانویه­ تیمول و کارواکرول از مصارف گسترده دارویی برخوردارند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان­های مختلف برداشت (شروع گلدهی‌، 50  درصد و 100 درصد گلدهی) بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از آویشنT. lancifolius  و armeniacus T. به‌صورت یک آزمایش گلدانی و با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1...

[ 6 ] - بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

آویشن گیاهی معطر متعلق به تیره نعنا که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانویه تیمول و کارواکرول مصارف گسترده دارویی  دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی اجزای اسانس و عملکرد اسانس شش گونه از آویشن: T. daenensis، T. kotschyanus، T. migricus، T. vulgaris، T. transcaucasicusوT. trautvetteriiدر قالب طرح کاملاً تصادف...

[ 7 ] - اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘

به‌منظور بررسی اثر برخی محرک‌های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوة زردآلو رقم ’شکرپاره‘، پژوهشی در بهار 1394 در منطقة ابرکوه از توابع استان یزد، اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با اعمال هفت تیمار تغذیه‌ای شامل شاهد (محلول‌پاشی با آب)، اسید هیومیک یک و دو در هزار، آمینول‌فورتة سه و شش در هزار و هیومی‌فورتة نیم و یک در هزار در چهار تکرار که هر تکرار شامل یک درخت هشت ساله انجام...

[ 8 ] - اثر نسبت‌های مختلف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر برخی صفات مورفولوژیکی و تولید اسانس رازیانه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در دانشگاه شهرکرد انجام شد. عامل اصلی سطوح مختلف تیمار تنش خشکی شامل سه سطح شاهد (50 میلی‌متر)، تنش ملایم (100 میلی‌متر) و تنش شدید (150 میلی‌متر) تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و عامل فرعی نسبت‌های ...

[ 9 ] - بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت

به منظور بررسی تأثیر کود کندرهش و اسید هیومیک بر بهبود عملکرد گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri))، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل کود کندرهش با فرمول کودی 12-11-18-2.7MgO-8S در پنج سطح صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومیک در سه سطح صفر، 2 و 4 کیلوگرم بر مترمکعب بودند که با بستر کاشت مخلوط شدند. بستر کاش...

[ 10 ] - بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا"

این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی‌واش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توت‌فرنگی رقم "گاویتا" در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون محلول‌پاشی ورمی‌واش) و غلظت‌های 10، 15 و 25 درصد ورمی‌واش  بودند که در فواصل زمانی یک، دو و سه هفته به صورت محلول­پاشی به‌کار برده شدند. ورمی‌واش از ورمی‌کمپوست کود گاوی و از طریق کرم‌های خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا استخراج ش...

[ 11 ] - بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’

به‌منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک و سولفات‌روی بر عملکرد میوه و غلظت عناصر در برگ انگور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، بر روی تاک‌های 20 ساله انگور در شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری، در سال زراعی 93-1392 انجام گرفت. عوامل اسید هیومیک و سولفات روی هر یک در سه سطح صفر، 1/0 و 2/0 درصد وزنی به صورت محلول‌پاشی در دو نوبت پیش از گلدهی و دو هفت...

[ 12 ] - اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما

ذخیره دانه گرده می­تواند باعث سهولت در مشکل زمان و مکان گرده‌افشانی دستی گردد. هدف اصلی، حفظ قوه ­نامیه دانه گرده است که بستگی زیادی به رقم و شرایط نگهداری دارد. در این آزمایش اثرات ارقام، درجه حرارت انبار و زمان نگهداری بر جوانه­زنی دانه گرده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین‌منظور، تحقیقی در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در سه تکرار جهت بررسی قوه ­­نامیه دانه گرده چهار رق...

[ 13 ] - اثر تغذیه پتاسیم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه انگور رقم ʻعسکریʼ

تغذیۀ بهینه از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ویژگی‌های کمی و کیفی و زمان رسیدن میوۀ انگور است. به‌منظور افزایش کمیت و کیفیت میوۀ انگور رقم ‘عسکری’ آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1390 در شهرکرد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح کود سولفات پتاسیم (0، 300، 600 و 900 گرم به‌ازای هر درختچه) و چهار سطح کود اسید بوریک (0، 1000، 2000 و 3000 میلی‌گرم بر...

[ 14 ] - بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر خارمریم (Silybum marianum L. Gaertner)

خارمریم(L. Gaertner Silybum marianum) گیاهی یک یا دو ساله از خانواده کاسنی است که نه تنها از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی جایگاه ویژه ای در طب سنتی ایران داشته، بلکه از نظر تأمین پوشش گیاهی گسترههایی از کشورمان، در حفظ منابع طبیعی این مناطق حائز اهمیت می باشد. این تحقیق به منظور یافتن موثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر خارمریم (که از مشکلات عمده زراعت آن در سطح وسیع و یا احیای عرصه های طبیعی آ...

[ 15 ] - مطالعه عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان

گل‌ماهور با نام علمی Verbascum phlomoides L. از گیاهان دارویی ارزشمند متعلق به تیره خرگوشک می‌باشد. در این تحقیق عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گل گیاه دارویی گل‌ماهور در دو منطقه کاشت شهرکرد و سپیدان بررسی شد. بذرها در فصل پاییز در هر منطقه در چهار تکرار کشت شدند؛ و در اواخر بهار سال بعد گل‌ها در مرحله باز شدن کامل برای ارزیابی عملکرد و صفات فیتوشیمیایی جمع‌آوری شدند. استخراج و اندازه‌گیری فنول کل ب...

[ 16 ] - اثر محلول پاشی اسید هیومیک و سولفات آهن بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی،کمیت و کیفیت میوه انگور رقم "عسکری"

Application of humic acid as an organic acid derived from humus and other natural resources along with iron could be beneficial to overcoming, at least in part, the nutrients deficiencies in the grapes. In order to evaluate the effects of humic acid and iron on fruit yield and concentration of nutrient elements in the leaf of grape, a factorial experiment based on a randomized complete block de...

[ 17 ] - اثر زمان و روش پیوند بر گیرایی و رشد پیوندک در گردوی ایرانی (Juglans regia L.)

This study was carried out to determine the best method and time of budding and grafting in walnut under controlled conditions in Saman, Chaharmahal Va Bakhtiari Province. The experiment was in completely randomized design with 13 treatments, including cleft, splice and whip-tongue grafting on February 4, chip budding on April 4, 19, May 5 and 20, and T-budding and patch budding each one on fir...

[ 18 ] - اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و روغن، میزان کلروفیل و پرولین در سه توده محلی کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط کنترل شده

The experiment was conducted in 2012 to evaluate the effect of salinity stress on oil percent, oil yield, seed yield and some physiological charactristics on three local populations of castor bean (Ricinus communis L.), at the University of Shahrekord, Iran. Experiment was carried out with three replications in a completely randomized design including five levels of salinity (1.2, 2, 2.6, 3.8 ...

[ 19 ] - بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

گونه‌های مختلف جنس آویشن به‌دلیل پتانسیل سنتز متابولیت­های ثانویه­ تیمول و کارواکرول از مصارف گسترده دارویی برخوردارند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زمان­های مختلف برداشت (شروع گلدهی‌، 50  درصد و 100 درصد گلدهی) بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از آویشنT. lancifolius  و armeniacus T. به‌صورت یک آزمایش گلدانی و با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1...

[ 20 ] - بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

آویشن گیاهی معطر متعلق به تیره نعنا که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانویه تیمول و کارواکرول مصارف گسترده دارویی  دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی اجزای اسانس و عملکرد اسانس شش گونه از آویشن: T. daenensis، T. kotschyanus، T. migricus، T. vulgaris، T. transcaucasicusوT. trautvetteriiدر قالب طرح کاملاً تصادف...

[ 21 ] - تأثیر ویژگی‌های خاک و کاربرد کود دامی بر ویژگی‌های رویشی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)

سابقه و هدف: علاوه بر تأثیر وراثت بر ویژگی‌های رویشی و کیفی گیاهان دارویی، بسیاری از عوامل محیطی نیز بر این ویژگی‌ها تأثیرگذار می‌باشند. ویژگی‌های خاک و بستر رشد گیاه از عوامل مهم و تأثیرگذار بر چگونگی رشد و نمو و ماده مؤثره گیاهان دارویی هستند. با این وجود، تاکنون مطالعات اندکی پیرامون تأثیر ویژگی‌های خاک بر ویژگی‌های رویشی و کیفی گیاهان دارویی انجام شده است. از این رو، این پژوهش به‌منظور بررس...

[ 22 ] - Effect of Some Bio-Stimulators on Vegetative Growth, Chlorophyll and Leaf Mineral Concentration of Apricot Cv. Shekarpareh

Nutrition of fruit trees during the growing season plays an important role in growth, fruitfulness and fruit quality. Given the increasing application of bio-stimulators as one of the most important approaches towards sustainable agriculture, some bio-stimulators were applied to elucidate their effects on vegetative characteristics and leaf mineral content of apricot trees cv. “Shekarpareh” in ...

[ 23 ] - تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس

تولید گیاه جدید از طریق کشت مریستم، روش کارآمدی برای به­دست­آوردن گیاهان سالم و عاری از ویروس است. این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده رشدی بر کشت مریستم در گیلاس در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد که فاکتور اول، رقم در هفت سطح (زرد، سیاه مشهد، دوم‌رس، بینگ، پیش­رس، تکدانه و حاج یوسفی) و فاکتور دوم، تیمار در چهار سطح (M1R1: محیط نصف MS بدون تنظیم­کن...

[ 24 ] - Evaluating Foliar Application of Calcium Nitrate, Calcium Chloride and Boric Acid on Physiological Disorders of ‘Kaleh - Ghoochi’ Pistachio

Pistachio suffers from some physiological disorders such as fruit abscission, endocarp lesion, blankness, non-split, early-split and deformed nuts. In this experiment, the effects of calcium nitrate (2 gr/lit), calcium chloride (2 gr/lit), boric acid (200 ppm) and their combination treatments were investigated on physiological disorders of ‘Kaleh-Ghoochi’ pistachio. Foliar application was appli...

[ 25 ] - ارزیابی صفات کمی و کیفی در برخی از ژنوتیپ های توت فرنگی با راهکار PLS-PM

سابقه و هدف: تعیین ارتباط بین ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی (کیفی)، جهت حصول افزایش تولید و کیفیت محصولات باغی از جمله توت فرنگی ضرورت دارد. با گذشت زمان، راهکارهای آماری متنوعی جهت درک روابط واقعی متغیرها ظهور پیدا کرده و راهکارهای آماری قدیمی تر، بتدریج جای خود را به انواع جدید، به دلیل برآورد و حصول علمی تر و مطمئن تر نتایج داده اند. در این بین، راهکار جدید PLS-PM بدلیل روش...

[ 26 ] - Effect of Encapsulation of Satureja bachtiarica Essential Oil with Chitosan on the Shelf Life and Qualitative Traits of Pomegranate Seeds

The effects of the encapsulation of Satureja bachtiarica essential oil with chitosan on the shelf life and quality of pomegranate seeds were studied in an experiment based on a completely randomized design with eight treatments, including different ratios of chitosan to S. bachtiarica essential oil (control, 1:1–0.3, 1:1–0.6, 1:2–0.3, 1:2–0.6, 1:3–0.3, 1:3–0.6) and three replications. The resul...