رحیم برزگر

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد،‌ ایران

[ 1 ] - افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه‌های نورساختی گل حنای گینه‌نو (Impatiens hawkeri) با محلول‌پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت

سیلیسیم به‌عنوان یک عنصر سودمند تأثیر چندی بر رشد، عملکرد، بهبود تحمل به تنش­های محیطی و بهبود تعادل عنصرهای غذایی در گیاهان دارد. به همین منظور در تابستان سال 1393 آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار سطح محلول­پاشی سیلیسیم شامل 0، 40، 80 و 120 میلی­گرم بر لیتر و سه تکرار (هر تکرار شامل پنج گلدان 7/0 لیتری) به مدت دو ماه روی گل حنای گینه‌نو Impatiens hawkeri W. Bull.در شرایط گلخانه اجرا شد....

[ 2 ] - اثر دور تعویض محلول غذایی و غلظت‌های مختلف محلول پرکننده بر رشد کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم کشت شناور

Floating culture of lettuce is developing because of the increase in water use efficiency and chemical fertilizers. In order to assess replacement time of nutrient solution and concentration of replenishment solution on growth and yield of Butterhead lettuce, a factorial experiment was conducted through completely randomized design with three replications. Each experimental unit was a 60×...

[ 3 ] - اثرات جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

پیت به‏عنوان مهمترین منبع خاک پوششی در پرورش قارچ است. پیت اغلب وارداتی است یا از تالاب‌ها برداشت می‌شود که آثار سوء زیست‏محیطی را در پی دارد. بنابراین، به‌منظور بررسی آثار جایگزینی ورمی‌کمپوست و پرلیت به‏عنوان خاک پوششی با پیت بر رشد و عملکرد قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پرورش قارچ کوثر شهرکرد در زمستان سال 1394 انج...

[ 4 ] - بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در بستر کشت

به منظور بررسی تأثیر کود کندرهش و اسید هیومیک بر بهبود عملکرد گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri))، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل کود کندرهش با فرمول کودی 12-11-18-2.7MgO-8S در پنج سطح صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومیک در سه سطح صفر، 2 و 4 کیلوگرم بر مترمکعب بودند که با بستر کاشت مخلوط شدند. بستر کاش...

[ 5 ] - بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید هیومیک و ورمی کمپوست

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی­کمپوست و اسید هیومیک بر ویژگی­های کمی چمن فرش، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل ورمی­کمپوست (صفر، پنج، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی) و اسید هیومیک (صفر، ۱۵۰ و ۲۵۰ گرم در متر­مربع) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل غلظت نیتروژن و فسفر اندام هوایی، ارتفاع اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام هوایی، طول ریش...

[ 6 ] - بررسی تأثیر محلول پاشی ورمی واش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت‌فرنگی رقم "گاویتا"

این پژوهش به منظور بررسی اثر ورمی‌واش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توت‌فرنگی رقم "گاویتا" در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون محلول‌پاشی ورمی‌واش) و غلظت‌های 10، 15 و 25 درصد ورمی‌واش  بودند که در فواصل زمانی یک، دو و سه هفته به صورت محلول­پاشی به‌کار برده شدند. ورمی‌واش از ورمی‌کمپوست کود گاوی و از طریق کرم‌های خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا استخراج ش...

[ 7 ] - کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae)) روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا (Glomus mosseae) تحت تنش شوری بر ویژگی­های فیزیولوژیکی و میزان جذب برخی عناصر غذایی در گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در محیط گلخانه در سه تکرار که هر تکرار شامل سه گلدان بود، در دانشگاه شهرکرد در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح قارچ میکوریزای همزیست (صفر، 8 و 16 درصد حجمی) و کلریدسدیم ...

[ 8 ] - ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1

جمعیت­های محلی منابع باارزشی از تنوع ژنتیکی برای توسعه واریته­ها هستند. علی­رغم اینکه ایران پنجمین تولیدکننده کدو است، اما اطلاعاتی درباره تنوع جمعیت­های کدوی بومی موجود نیست. بنابراین جهت ارزیابی خصوصیات گلدهی و تولید میوه بین چهار تا از جمعیت­های کدوهای تابستانه بومی ایران و همچنین یک رقم هیبرید اسما به عنوان کنترل، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، در سا...

[ 9 ] - تأثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری

Abstract In order to assess reduced nitrogen level impacts on butterhead lettuce (Lacttuca sativa L.) growth and yield, an experiment was done from May to August 2015 in research greenhouse of Shahrekord University. The experiment was conducted through randomized completed design with three replications and four treatments. The lettuce plants were grown in floating system using 60, 80, 100 a...

[ 10 ] - اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‌ای، خاک پوششی است که تأثیر مهمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان به ورمی‌کمپوست، پژوهش حاضر در جهت جایگزینی پیت ماس با ورمی‌کمپوست تهیه ‌شده از کود دامی، در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها شامل T1: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2: 1: 1)، T2: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2:1:1)، T3: ورمی‌کمپوست + پرلیت + پیت (5/0: 5/0: 3) T4: ورمی کمپ...

[ 11 ] - Effects of Soil Moisture Deficit Levels at Irrigation time on Shoot and Root Growth Indices, Yield and Water Use Efficiency of Greenhouse Cucumber

The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of soil moisture at irrigation time on root growth, yield and water use efficiency of greenhouse cucumber (Cucumis sativus L.), Yalda cultivar. The experiment was conducted in a randomized complete block design with six treatments and three replications in Isfahan Greenhouse Research Center in 2016. These experimental treatmen...

[ 12 ] - The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann

To investigate the effects of nutrient-solution concentrations of potassium (K) and calcium (Ca), as well as different ratios of K/Ca, on growth and flowering of lisianthus (Eustoma grandiflorum) under soilless culture conditions, a factorial experiment was conducted with two factors including two K levels (300 and 400 mg/L) and three Ca levels (80, 100 and 160 mg/L). Results showed that K= 400...

[ 13 ] - Effect of Nitrogen and Ccalcium Concentration in Nutrient Solution on Growth, Yield and Tipburn of Butterhead Lettuce in Floating System

The present investigation was carried out to evaluate the impacts of different concentrations of N and Ca and N:Ca ratio in nutrient solution on growth indices, yield and tipburn of butterhead lettuce (Lactuca sativa var. Capitata) in floating system. The experiment was conducted as completely randomized design, with 8 treatments and 3 replications, in Research Greenhouse of Shahrekord Universi...

[ 14 ] - اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‌ای، خاک پوششی است که تأثیر مهمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان به ورمی‌کمپوست، پژوهش حاضر در جهت جایگزینی پیت ماس با ورمی‌کمپوست تهیه ‌شده از کود دامی، در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها شامل T1: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2: 1: 1)، T2: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2:1:1)، T3: ورمی‌کمپوست + پرلیت + پیت (5/0: 5/0: 3) T4: ورمی کمپ...

[ 15 ] - تأثیر همزیستی قارچ‌ مایکوریزا آربسکولار بر برخی شاخص‌های کیفی و فیزیولوژیکی گل لیزیانتوس ‏گلدانی (‏Eustoma grandiflorum ‘Matador Blue’‎‏)‏

این آزمایش به‌منظور بررسی اثر همزیستی سه گونه قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus howei) بر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ و کیفیت گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) پاکوتاه اجرا شد. آزمایش به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل مایکوریز، غلظت و بستر کشت در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد مایکوریزا باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، ارتفاع گیاه...