مهراب یادگاری

هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد

[ 3 ] - بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب درگیاه دارویی همیشه ‌بهار (Calendula officin alis)

فلزات سنگین از جمله مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی هستند که در تمام جوامع صنعتی یافت می‌شوند. برای اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین، روشی به نام گیاه‌پالایی وجود دارد. به منظور بررسی پتانسیل پالایش گیاه همیشه بهار به فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثر آن‌ها بر رشد، عملکرد و سایر صفات زراعی این گیاه، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت گلدانی در مرکز تحقیقات سازمان پار...

[ 4 ] - Study of phytohormones effects on UV-B stress seeds of thyme species

Background & Aim: Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak (Thyme), members of the family Lamiaceae, are widely used in Iranian folk medicine. The aim of this research was to study how salicylic acid (SA), gibberellin (GA), and indole acetic acid (IAA)-seed priming affect UV-B radiation in seeds of Thyme (T. vulgaris, T. daenensis </...

[ 5 ] - The effect of sulphur and Thiobacillus on nutrient absorption, growth and essential oil in lemon balm (Melissa officinalis L.)

Background & Aim: In order study the effect of Thiobacillus, sulphur and organic materials on vegetative growth and essence production in lemon balm (Melissa officinalis L.) was conducted in pots in field condition at Shahrekord, Iran on 2008. Experimental: The factors were ten soil treatments inclusive 200 kg/ha sulphur, 400 kg/ha sulphur, 600 kg/ha sulphur, 200 kg/ha sulphu...

[ 6 ] - Phyto-Chemical and Morphological Characters of Calendula officinalis as Affected by Micronutrients

In order to study the effect of foliar applications of micronutrients on yield, extraction oil production and chemical composition of pot marigold (Calendula officinalis), two experiments were conducted in the randomized complete block design with three replications in Shahrekord, Iran during two growing seasons 2014 and 2015. The objectives of this study were to determine the effects of foliar...

[ 7 ] - The Effect of Ethanol and Cycloheximide on the Vase Life of Cut Flowers Alstroemeria (Alstroemeria hybrida)

Alstroemeria is one of the most beautiful flowers in the family Alstroemeriaceae. One of the major problems of this cut flower is short life of leaves, this fact reduces the economic value of this cut flower. Abscission of petal before wilting is also considered as one of the most important problems of this flower. Petals of this flower are very sensitive to ethylene. A factorial experiment bas...

[ 8 ] - اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی

جهت بررسی اثرات تنش‌های شوری، دما و خشکی بر شاخص های جوانه‌زنی در بذور قدومه، شوید، گاوزبان، همیشه بهار، گل راعی، بادرنجبویه، خرفه، مخلصه، آویشن و شنبلیله، آزمایشاتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تنش شوری (4 غلظت 0، 25/0، 5/0 و 75/0 میلی مولار کلرید سدیم)، تنش خشکی (پلی اتیلن گلیکول 0، 6/0- ، 9/0-، 2/1- بار)، حرارتی (20/10، 15/25، 20/30، 25/35 درجه ...

[ 9 ] - اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزه

کیفیت علوفه مراتع متأثر از زمان آغاز رشد و نمو و عدم وجود تنش‌های محیطی است. امروزه می‏توان از متابولیت‌های ثانویه موجود در گیاهان دارویی در راستای ایجاد تأخیر در جوانه‏زنی بذور سایر گیاهان استفاده نمود. یونجه (Medicago sativa) و اسپرس (Onobrychis vicifolia) اهمیتی ویژه در تولید علوفه در کشور دارند. این پژوهش با هدف به تأخیر انداختن جوانه‏زنی بذور یونجه و اسپرس با استفاده از عصاره‏های آویشن باغ...

[ 10 ] - بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیار...

[ 11 ] - Foliar Application of Copper and Manganese on Essential Oils and Morpho-Physiological Traits of Lemon Balm (Melissa officinalis L.)

Lemon balm (Melissa officinalis L.), a member of Lamiaceae family, is an important medicinal plant that has many useful properties. Micronutrients are necessary in low dose for the growth and the development of plants. Present research was conducted to study the effects of micronutrients including manganese (Mn) and copper (Cu) on morpho-physiological traits and essential oil of lemon balm. Fie...

[ 12 ] - اثر فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر عملکرد و صفات زراعی گیاه دارویی خرفه

گیاه پالایی تکنیکی جهت پالایش زمین و اصلاح خاک­های آلوده از فلزات سنگین است. به دلیل انتشار آسان، همچنین تحمل بالا به خشکی، شوری و فلزات سنگین،خرفه به عنوان یک گیاه انباشتگر‌ فلزات سنگین مطرح می­باشد.به منظور بررسی اثر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم بر رشد، عملکرد و سایر صفات زراعی گیاه دارویی خرفه، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با دو عامل سطوح مختلف نیکل (­0، 20، 60 و 120 میلی­...

[ 13 ] - بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیار...

[ 14 ] - مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد

به منظور مطالعه مقادیر فلزات سنگین در اطراف منطقه صنعتی شهرکرد، تحقیقی در سال‌های زراعی 1392-1393 و 1393-1394 انجام شد. از آنجا که دراغلب موارد گیاهانی که در خاک‌های کشاورزی حاوی فلزات سنگین می‌رویند، مقادیر بیشتری از فلزات را در بافت‌های خود ذخیره می‌نمایند، هدف اصلی از اجرای این تحقیق بررسی میزان جذب فلزات سنگین نیکل، سرب، کروم و کادمیوم در محصولات کشاورزی (گندم و کلزا) و گیاهان مرتعی (گون و ...

[ 15 ] - غنی سازی آرد گندم با نسبتهای مختلف پودر بذر گیاه دارویی رازیانه به منظور افزایش ارزش تغذیه ای نان

اکثر نان‌های تولیدی کشور از کیفیت پایین تغذیه‌ای برخوردارند. غنی سازی نان با گیاهان دارویی یک روش جدید به منظور بهبود ارزش تغذیه‌ای آن است. هدف از این تحقیق دستیابی به ترکیب مناسبی از مخلوط پودر دانه رازیانه به منظور غنی‌سازی آرد گندم از نظر مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها بود. برای این منظور، 100 گرم آرد سفید با نسبت‌های مختلفی از پودر رازیانه شامل 3، 5، 7، 10، و 15 گرم مخلوط گردید. خواص فیزیکی (...

[ 16 ] - مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد

به منظور مطالعه مقادیر فلزات سنگین در اطراف منطقه صنعتی شهرکرد، تحقیقی در سال‌های زراعی 1392-1393 و 1393-1394 انجام شد. از آنجا که دراغلب موارد گیاهانی که در خاک‌های کشاورزی حاوی فلزات سنگین می‌رویند، مقادیر بیشتری از فلزات را در بافت‌های خود ذخیره می‌نمایند، هدف اصلی از اجرای این تحقیق بررسی میزان جذب فلزات سنگین نیکل، سرب، کروم و کادمیوم در محصولات کشاورزی (گندم و کلزا) و گیاهان مرتعی (گون و ...

[ 17 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

Growth regulators play a crucial role during plant growth and development and utilizing of them can a possible approach to improving plants economic yield. In this research, the effects of two elicitors [salicylic acid (SA) and indole acetic acid (IAA)] on the accumulation of essential oils in the shoot cultures of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. were studied. This research was co...

[ 18 ] - مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد

به منظور مطالعه مقادیر فلزات سنگین در اطراف منطقه صنعتی شهرکرد، تحقیقی در سال‌های زراعی 1392-1393 و 1393-1394 انجام شد. از آنجا که دراغلب موارد گیاهانی که در خاک‌های کشاورزی حاوی فلزات سنگین می‌رویند، مقادیر بیشتری از فلزات را در بافت‌های خود ذخیره می‌نمایند، هدف اصلی از اجرای این تحقیق بررسی میزان جذب فلزات سنگین نیکل، سرب، کروم و کادمیوم در محصولات کشاورزی (گندم و کلزا) و گیاهان مرتعی (گون و ...

[ 19 ] - بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیار...

[ 20 ] - بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب درگیاه دارویی همیشه ‌بهار (Calendula officin alis)

فلزات سنگین از جمله مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی هستند که در تمام جوامع صنعتی یافت می‌شوند. برای اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین، روشی به نام گیاه‌پالایی وجود دارد. به منظور بررسی پتانسیل پالایش گیاه همیشه بهار به فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثر آن‌ها بر رشد، عملکرد و سایر صفات زراعی این گیاه، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به صورت گلدانی در مرکز تحقیقات سازمان پار...

[ 21 ] - مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در خاک‌ها و گیاهان اطراف منطقه صنعتی شهرکرد

به منظور مطالعه مقادیر فلزات سنگین در اطراف منطقه صنعتی شهرکرد، تحقیقی در سال‌های زراعی 1392-1393 و 1393-1394 انجام شد. از آنجا که دراغلب موارد گیاهانی که در خاک‌های کشاورزی حاوی فلزات سنگین می‌رویند، مقادیر بیشتری از فلزات را در بافت‌های خود ذخیره می‌نمایند، هدف اصلی از اجرای این تحقیق بررسی میزان جذب فلزات سنگین نیکل، سرب، کروم و کادمیوم در محصولات کشاورزی (گندم و کلزا) و گیاهان مرتعی (گون و ...

[ 22 ] - بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیار...

[ 23 ] - اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‌ای، خاک پوششی است که تأثیر مهمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان به ورمی‌کمپوست، پژوهش حاضر در جهت جایگزینی پیت ماس با ورمی‌کمپوست تهیه ‌شده از کود دامی، در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها شامل T1: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2: 1: 1)، T2: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2:1:1)، T3: ورمی‌کمپوست + پرلیت + پیت (5/0: 5/0: 3) T4: ورمی کمپ...

[ 24 ] - Study of phytohormones effects on UV-B stress seeds of thyme species

Background & Aim: Thymus vulgaris L. and Thymus daenensis Celak (Thyme), members of the family Lamiaceae, are widely used in Iranian folk medicine. The aim of this research was to study how salicylic acid (SA), gibberellin (GA), and indole acetic acid (IAA)-seed priming affect UV-B radiation in seeds of Thyme (T. vulgaris, T. daenensis </...

[ 25 ] - The effect of sulphur and Thiobacillus on nutrient absorption, growth and essential oil in lemon balm (Melissa officinalis L.)

Background & Aim: In order study the effect of Thiobacillus, sulphur and organic materials on vegetative growth and essence production in lemon balm (Melissa officinalis L.) was conducted in pots in field condition at Shahrekord, Iran on 2008. Experimental: The factors were ten soil treatments inclusive 200 kg/ha sulphur, 400 kg/ha sulphur, 600 kg/ha sulphur, 200 kg/ha sulphu...

[ 26 ] - اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‌ای، خاک پوششی است که تأثیر مهمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان به ورمی‌کمپوست، پژوهش حاضر در جهت جایگزینی پیت ماس با ورمی‌کمپوست تهیه ‌شده از کود دامی، در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها شامل T1: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2: 1: 1)، T2: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2:1:1)، T3: ورمی‌کمپوست + پرلیت + پیت (5/0: 5/0: 3) T4: ورمی کمپ...

[ 27 ] - The Effect of Organic and Chemical Fertilizers on Content and Composition of Essential Oil in Lemon balm (Melissa officinalis L.)

In this research the effects of organic and chemical fertilizers on essential oil content and composition of lemon balm were investigated. This research was conducted in completely block randomized design with 4 replications in 2019 and 2020. Treatments were organic fertilizers (from source of horse, sheep, cow, hen and vermicompost) and complete chemical fertilizer of NPK (20-20-20). The most ...

[ 28 ] - The Effect of Organic and Chemical Fertilizers on Morpho-Physiological Traits and Essential Oil in Dracocephalum moldavica L.

In this research the effects of organic and chemical fertilizers on morpho-physiological traits (height of plant, number of lateral stem, relative water content in leaf, fresh and dry matter of plant), essential oil content and composition of Dragonhead were investigated. This research was conducted in a randomized complete block design with 4 replications in 2019 and 2020. Treatments were: con...

[ 29 ] - Effect of irrigation regimes and foliar application of manganese and copper on morphophysiological traits of three species of Saturjea sp. in Isfahan and Golpayegan regiones

The aim of this study was to investigate the effects of climate, irrigation regimes and micronutrients foliar application on morphophysiological characters of three medicinal species of Satureja. This research was carried out in a completely randomized design with in factorial layout and 4 replications. Factors were 2 climatic regiones (Isfahan and Golpayegan), 3 species (mutica, bachtiarica an...