بهزاد حامدی

گروه زراعت و گیاهان دارویی- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

[ 2 ] - Antibacterial activity of the essential oils from five endemic herbs (Lamiaceae)

Background & Aim: The major aim of this study was to determine the antibacterial activity of the essential oils from five medicinal plants. Experimental: The hydro-distillation essential oils from five plant species, including Satureja bachtiarica, Zataria multiflora, Thymus daenensis, Thymus carmanicus, and Ziziphora tenuior (Lamiaceae) which are e...

[ 3 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

Growth regulators play a crucial role during plant growth and development and utilizing of them can a possible approach to improving plants economic yield. In this research, the effects of two elicitors [salicylic acid (SA) and indole acetic acid (IAA)] on the accumulation of essential oils in the shoot cultures of Mentha piperita L. and Melissa officinalis L. were studied. This research was co...

[ 4 ] - Antibacterial activity of the essential oils from five endemic herbs (Lamiaceae)

Background & Aim: The major aim of this study was to determine the antibacterial activity of the essential oils from five medicinal plants. Experimental: The hydro-distillation essential oils from five plant species, including Satureja bachtiarica, Zataria multiflora, Thymus daenensis, Thymus carmanicus, and Ziziphora tenuior (Lamiaceae) which are e...

[ 5 ] - تأثیر ورمی‌کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

کودهای زیستی نقش بارزی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی دارند. در این تحقیق اثرات کاربرد ورمی‌کمپوست و نیز کودهای پرمصرف نیتروژن و فسفر بر صفات مورفولوژیکی مانند ارتفاع گیاه و تعداد گره و نیز عملکرد کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع فلفلی بررسی گردید. این پژوهش به صورت گلدانی در شرایط مزرعه‌ای بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1396 اجرا شد. سطوح تیماری ورم...