سحر کریمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

[ 1 ] - اثر فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر عملکرد و صفات زراعی گیاه دارویی خرفه

گیاه پالایی تکنیکی جهت پالایش زمین و اصلاح خاک­های آلوده از فلزات سنگین است. به دلیل انتشار آسان، همچنین تحمل بالا به خشکی، شوری و فلزات سنگین،خرفه به عنوان یک گیاه انباشتگر‌ فلزات سنگین مطرح می­باشد.به منظور بررسی اثر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم بر رشد، عملکرد و سایر صفات زراعی گیاه دارویی خرفه، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با دو عامل سطوح مختلف نیکل (­0، 20، 60 و 120 میلی­...

نویسندگان همکار