اثر فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر عملکرد و صفات زراعی گیاه دارویی خرفه

نویسندگان

  • سحر کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
  • مهراب یادگاری استادیار دانشکده کشاورزی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد، ایران.
چکیده

گیاه پالایی تکنیکی جهت پالایش زمین و اصلاح خاک­های آلوده از فلزات سنگین است. به دلیل انتشار آسان، همچنین تحمل بالا به خشکی، شوری و فلزات سنگین،خرفه به عنوان یک گیاه انباشتگر‌ فلزات سنگین مطرح می­باشد.به منظور بررسی اثر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم بر رشد، عملکرد و سایر صفات زراعی گیاه دارویی خرفه، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با دو عامل سطوح مختلف نیکل (­0، 20، 60 و 120 میلی­گرم بر کیلو­گرم) و سطوح مختلف کادمیوم (­0، 5، 20 و 40 میلی­گرم بر کیلو­گرم) در بهار و تابستان سال 1391 به صورت گلدانی در مزرعه­ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کادمیوم و نیکل، تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه خرفه داشته و با افزایش غلظت، مقدار صفات ارزیابی شده به طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه­ی گیاه، درصد عصاره­مربوط به گیاهان شاهد و پایین‌ترین میزان مربوط به گیاهان تحت تیمار با بالاترین سطوح آلودگی ترکیبی نیکل (120 میلی­گرم بر کیلوگرم) و کادمیوم (40 میلی­گرم بر کیلوگرم) و نیز تیمار منفرد کادمیوم (40 میلی­گرم بر کیلوگرم) بود. همچنین نقش منفی کادمیوم به مراتب بیشتر از نیکل بود و باعث کاهش شدید صفات مورد بررسی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف درشهرستان کرمانشاه

استفاده از گیاهان دارویی در ارتقای سلامت جامعه انسانی نقش اساسی دارد.با توجه به مصرف روز افزون گیاهان دارویی وبا توجه به این‌که گیاهان مهمترین مسیرانتقال فلزات سنگین به زنجیر غذایی انسان وچرخه‌های زیستی محسوب می‌شوند، این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در ده گیاه دارویی پر مصرف در شهرستان کرمانشاه در سال 1394 انجام شد. بعد از تهیه و آماده سازی سه نمونه از هریک از گیاهان داروی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در برنج ایرانی و وارداتی مصرفی شهر تهران

سابقه و هدف: برنج از پرمصرف­ترین غلات ایران به­شمار می­آید. با توجه به افزایش متوسط مصرف سرانه برنج در ایران، واردات این محصول بیش از پیش افزایش یافته است. آلودگی برنج به فلزات سنگین و ورود آن به زنجیره غذایی می­تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان به­همراه داشته باشد؛ بنابراین تعیین میزان فلزات سنگین در برنج وارداتی و ایرانی و مقایسه با استانداردهای ملی و بین‌المللی حائز اهمیت می­باشد. هدف از این ...

متن کامل

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر

چکیده سابقه و هدف: سیر یکی از محصولات مهم زراعی و صادراتی استان همدان به‌شمار می‌آید. سهم این استان از کل تولید سیر کشور حدود 62 درصد است. همچنین در حدود 2000 هکتار از کل سطح زیر کشت این محصول به این منطقه اختصاص دارد. مزیت نسبی و سطح زیر کشت بالای این محصول باعث شده که این گیاه دارویی جایگاه خاصی در کشاورزی این منطقه داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل مدیریت زراعیِ مؤثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  83- 92

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022