بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرا

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرااست. تحقیق بر اساس هدف، کاربردی به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است، که به شیوهپیمایشی انجام گرفته است و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاه‌های الزهرا سازمان ورزشی شهرداری شهر تهران تشکیل داده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد آپوستولس و همکاران 2015 بود. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت نتایجیافته‌های تحقیق نشان داد که عدالت درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر وفاداری مشتریان دارد و در این مسیر کیفیت خدمات و تعهد مشتریان دومتغیری هستند که توانسته اند مقداری از تاثیر متغیر عدالت درک شده را به وفاداری مشتریان انتقال دهند در نتیجه نقش میانجی آنها تایید گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری

هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش کیفیت ادراک شده خدمات سروکوال که ت...

متن کامل

بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری

پژوهش حاضر، در تلاش برای بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری بوده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان و کارکنان 53 شعبه بانک ملی ایران در شهرستان اهواز تشکیل داده­اند. برای گردآوری داده­ها و اندازه­گیری متغیرها از 2 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده...

متن کامل

ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران

مقدمه و هدف: امروزه با شکل گیری رویدادهای جدید ورزشی فرصت مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شده است. بنابراین اداره باشگاه های بانوان مستلزم تخصص بالایی است.باشگاه ها باید به نیازهای مشتریان توجه کنند و جهت دست یابی به اهداف بازاریابی،پیوسته کیفیت خدمات را ارتقا دهند. باشگاه بانوان زمانی خواهد توانست مشتریان بیشتری را جذب کند و به حفظ آنها امیدوار باشد که به کیفیت خدمات و ا...

متن کامل

بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری

پژوهش حاضر، در تلاش برای بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بانکداری بوده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان و کارکنان 53 شعبه بانک ملی ایران در شهرستان اهواز تشکیل داده­اند. برای گردآوری داده­ها و اندازه­گیری متغیرها از 2 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت استفاده...

متن کامل

بررسی تاثیر خدمات لذت بخش و اعتماد بر وفاداری مشتریان

امروزه رقابت برای داشتن مشتریان وفادار به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان­ هایی که در بخش خدمات فعالیت می­کنند، شناخته شده است. در این راستا بانک ها تلاش کرده اند کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای خدمات لذت بخش و اعتماد مشتریان درصنعت بانکداری می­ باشد. روش تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع پیمایشی است و به علت بررسی روابط همزمان...

متن کامل

ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران

مقدمه و هدف: امروزه با شکل گیری رویدادهای جدید ورزشی فرصت مناسبی برای پرداختن به ورزش های مدرن برای بانوان ایجاد شده است. بنابراین اداره باشگاه های بانوان مستلزم تخصص بالایی است.باشگاه ها باید به نیازهای مشتریان توجه کنند و جهت دست یابی به اهداف بازاریابی،پیوسته کیفیت خدمات را ارتقا دهند. باشگاه بانوان زمانی خواهد توانست مشتریان بیشتری را جذب کند و به حفظ آنها امیدوار باشد که به کیفیت خدمات و ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره بهار

صفحات  15- 24

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023