بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت شرکت

نویسندگان

  • احمد راه‌چمنی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
  • سارا مهربان کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)
چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر لوگوی شرکت بر تصویر ذهنی و شهرت در صنعت بانکداری می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی است. ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن، قبل از استفاده سنجیده شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان بانک‌های دولتی و خصوی در سطح تهران بودند که از میان بانک‌های خصوصی سه بانک پارسیان، پاسارگاد و سامان و از میان بانک های دولتی، سه بانک ملی، ملت و صادرات انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت طبقه ای – تصادفی بین مشتریان توزیع گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد لوگوی سازمان بر بهبود نگرش نسبت به تبلیغات، بهبود شناخت قبلی و بهبود قابلیت تشخیص تاثیرگذار است. همچنین نگرش نسبت به تبلیغات، شناخت قبلی و قابلیت تشخیص بر بهبود تصویر ذهنی از شرکت تاثیر معناداری دارد و در نهایت تصویر ذهنی از شرکت بر شهرت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت-مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتری و شهرت شرکت در صنعت خودرو می­باشد. در این پژوهش، پژوهشگر در پی آن است که با بررسی تمامی جوانب مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توجه به شرایط و بحران اقتصادی کنونی مهم­ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی را که اهمیت و ضرورت بیشتری از سایر ابعاد دارند را تعیین نماید. به همین دلی...

متن کامل

ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی د...

متن کامل

تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان­ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسأله­ای حیاتی است و پیامدهایی استراتژیک را برای شرکت‌ها در تمام صنایع به همراه دارد. یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هر شرکت، نام‌ و نشان تجاری آن شرکت است. ارزش ویژه نام ‌و نشان تجاری، سرمایه­ای است که شرکت در سایه آن می‌تواند منافع زیادی را کسب کند و هم ارزش شرکت را حفظ می‌‌کند. هدف ا...

متن کامل

تاثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند

این پژوهش به دنبال بررسی نقش چابکی سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر تصویر ذهنی برند آن از دیدگاه مشتریان است. جامعه آماری پژوهش را مسافران سه شرکت منتخب قطار در ایران شکل می دهند که 226 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول و شابانا، پرسشنامه چابکی سازمانی ژانگ و شریفی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته تصویر برند ص...

متن کامل

بررسی تاثیر شهرت شرکت و تصویر ذهنی برند بر وفاداری در بازار صنعتی (مورد مطالعه صنعت کاغذ)

اگرچه موضوع برندینگ مدتهاست در ادبیات بازارهای مصرفی مورد توجه قرار گرفته است، اما اخیراً این تمرکز به سمت بازارهای صنعتی کشیده شده است. در بسیاری از بازارهای صنعتی شهرت ، برتصمیمات خرید تاثیری قوی داشته که ممکن است این تأثیر با تأثیر تصویر ذهنی برند متفاوت باشد. در این تحقیق سعی شد تا این تفاوت ها از طریق آزمون فرضیه هایی در مورد آثار شهرت و تصویر ذهنی برند برکیفیت ادراکی، ارزش ادراکی و وفاداری...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی: مشتریان شرکت همکاران سیستم)

یکی از اهداف سازمان‌های خدماتی ایجاد تصویر ذهنی متبت از برند خود در ذهن مشتریان است. از این رو امروزه ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان از مهم‌ترین حوزه‌های مورد مطالعه در زمینه برند گذاری است. از سوی دیگر، عوامل مختلفی بر تصویر ذهنی مشتریان تأثیرگذار است که تحریف‌های شناختی از مهم‌ترین آنها است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر تصویر ذهنی برند در بین مشتریان شرکت هم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1397  شماره ویژه‌ نامه

صفحات  161- 167

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023