بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج

نویسندگان

  • سمانه شجاعی دانشگاه محقق اردبیلی
  • صدیقه شکربیگی دانشگاه محقق اردبیلی
  • عزت‌اله عسکری اصلی‌ارده دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:

     تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از خواص فیزیکی دانه­ها بر  کاهش تلفات و حفظ کیفیت آن­ها  طی عملیات برداشت اثر می­گذارند. دراین تحقیق تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی ازخواص فیزیکی دو رقم شلتوک (سپیدرود و بینام) مورد بررسی قرار گرفت. این خواص  شامل طول، عرض، ضخامت، قطرهندسی، قطرحسابی، ضریب کرویت، سطح و حجم دانه­ها، وزن هزاردانه، چگالی ظاهری، حجم واقعی، چگالی واقعی، در چهار سطح رطوبتی 10، 14، 18 و w.b.22  درصد بودند. نتایج نشان داد که با افزایش محتوای رطوبت محصول ابعاد اصلی،  قطرهندسی، قطرحسابی، سطح و حجم دانه­ها، وزن هزاردانه، چگالی ظاهری و چگالی واقعی به طور معنی­داری افزایش می­یابد در حالی که حجم واقعی کاهش می­یابد. اثر محتوای رطوبت دانه بر ضریب کرویت معنی­دار نبوده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا

این مقاله به بررسی برخی از خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا که بصورت گسترده در استان مازندران ایران کشت می شود به دو صورت شلتوک (قهوه ای) و برنج سفید شده، می پردازد. خواص فیزیکی برای هر دونوع شلتوک و برنج سفید در محدوده رطوبت ۱۰ تا ۱۸% مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهندکه خصوصیات فیزیکی هر دو نوع شلتوک و برنج سفید تحت تأثیر میزان رطوبت می باشند. مقادیر بدست آمده به ترتیب مربوط به خص...

متن کامل

تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا

این مقاله به بررسی برخی از خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا که بصورت گسترده در استان مازندران ایران کشت می شود به دو صورت شلتوک (قهوه ای) و برنج سفید شده، می پردازد. خواص فیزیکی برای هر دونوع شلتوک و برنج سفید در محدوده رطوبت ۱۰ تا ۱۸% مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهندکه خصوصیات فیزیکی هر دو نوع شلتوک و برنج سفید تحت تأثیر میزان رطوبت می باشند. مقادیر بدست آمده به ترتیب مربوط به خص...

متن کامل

بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

خواص دی الکتریکی محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی محصولات کشاورزی و غذایی به شمار می­رود و استفاده از این خواص به عنوان یک فناوری جدید برای استفاده در کشاورزی و صنایع وابسته به شدت در حال توسعه می­باشد. لذا در این تحقیق، تغییرات خواص دی­الکتریک شلتوک ارقام قائم و پژوهش در 4 سطح رطوبت (13، 16، 19 و 22 درصد بر پایه خشک) و 4 بسامد (100، 300، 500 و 700 کیلوهرتز) در 3 تکرار به صورت فاک...

متن کامل

اثر دمای خشک کن و رطوبت نهایی شلتوک بر شکستگی دانه سه رقم برنج

    شلتوک در فصل برداشت رطوبت بالایی دارد که برای نگهداری مناسب نیست. از این رو باید رطوبت را به زیر 14%  رساند و برای نگهداری طولانی تر حتی به 12%  نیز می رسانند. در این پروژه از روش خشک کن بستر ثابت آزمایشگاهی برای خشک کردن شلتوک سه رقم فجر، شفق و شیرودی و مطالعه تاثیر دما و رطوبت های مختلف بر درصد خرد و ترک آنها استفاده شده است. دماهای مورد استفاده 40، 50 و C ˚60   و رطوبت نهایی 12 و 10% و د...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم شلتوک در رطوبت های مختلف

مشخصات فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند. دراین تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی سه رقم متداول برنج (ارقام خزر، هاشمی و هیبرید) شامل ابعاد اصلی، قطر هندسی، قطر حسابی، ضریب کرویت، سطح و حجم دانه ها، وزن هزار دانه، چگالی ظاهری، حجم واقعی، چگالی واقعی، زاویه شیب ط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 1

صفحات  115- 123

تاریخ انتشار 2011-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023