بررسی تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دو رقم شلتوک برنج

نویسندگان

  • سمانه شجاعی دانشگاه محقق اردبیلی
  • صدیقه شکربیگی دانشگاه محقق اردبیلی
  • عزت‌اله عسکری اصلی‌ارده دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

     تعیین خواص فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از خواص فیزیکی دانه­ها بر  کاهش تلفات و حفظ کیفیت آن­ها  طی عملیات برداشت اثر می­گذارند. دراین تحقیق تاثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی ازخواص فیزیکی دو رقم شلتوک (سپیدرود و بینام) مورد بررسی قرار گرفت. این خواص  شامل طول، عرض، ضخامت، قطرهندسی، قطرحسابی، ضریب کرویت، سطح و حجم دانه­ها، وزن هزاردانه، چگالی ظاهری، حجم واقعی، چگالی واقعی، در چهار سطح رطوبتی 10، 14، 18 و w.b.22  درصد بودند. نتایج نشان داد که با افزایش محتوای رطوبت محصول ابعاد اصلی،  قطرهندسی، قطرحسابی، سطح و حجم دانه­ها، وزن هزاردانه، چگالی ظاهری و چگالی واقعی به طور معنی­داری افزایش می­یابد در حالی که حجم واقعی کاهش می­یابد. اثر محتوای رطوبت دانه بر ضریب کرویت معنی­دار نبوده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا

این مقاله به بررسی برخی از خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا که بصورت گسترده در استان مازندران ایران کشت می شود به دو صورت شلتوک (قهوه ای) و برنج سفید شده، می پردازد. خواص فیزیکی برای هر دونوع شلتوک و برنج سفید در محدوده رطوبت ۱۰ تا ۱۸% مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهندکه خصوصیات فیزیکی هر دو نوع شلتوک و برنج سفید تحت تأثیر میزان رطوبت می باشند. مقادیر بدست آمده به ترتیب مربوط به خص...

متن کامل

تأثیر محتوای رطوبت بر خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا

این مقاله به بررسی برخی از خواص فیزیکی شلتوک و برنج رقم ژاپنیکا که بصورت گسترده در استان مازندران ایران کشت می شود به دو صورت شلتوک (قهوه ای) و برنج سفید شده، می پردازد. خواص فیزیکی برای هر دونوع شلتوک و برنج سفید در محدوده رطوبت ۱۰ تا ۱۸% مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهندکه خصوصیات فیزیکی هر دو نوع شلتوک و برنج سفید تحت تأثیر میزان رطوبت می باشند. مقادیر بدست آمده به ترتیب مربوط به خص...

متن کامل

بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

خواص دی الکتریکی محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی محصولات کشاورزی و غذایی به شمار می­رود و استفاده از این خواص به عنوان یک فناوری جدید برای استفاده در کشاورزی و صنایع وابسته به شدت در حال توسعه می­باشد. لذا در این تحقیق، تغییرات خواص دی­الکتریک شلتوک ارقام قائم و پژوهش در 4 سطح رطوبت (13، 16، 19 و 22 درصد بر پایه خشک) و 4 بسامد (100، 300، 500 و 700 کیلوهرتز) در 3 تکرار به صورت فاک...

متن کامل

اثر دمای خشک کن و رطوبت نهایی شلتوک بر شکستگی دانه سه رقم برنج

    شلتوک در فصل برداشت رطوبت بالایی دارد که برای نگهداری مناسب نیست. از این رو باید رطوبت را به زیر 14%  رساند و برای نگهداری طولانی تر حتی به 12%  نیز می رسانند. در این پروژه از روش خشک کن بستر ثابت آزمایشگاهی برای خشک کردن شلتوک سه رقم فجر، شفق و شیرودی و مطالعه تاثیر دما و رطوبت های مختلف بر درصد خرد و ترک آنها استفاده شده است. دماهای مورد استفاده 40، 50 و C ˚60   و رطوبت نهایی 12 و 10% و د...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم شلتوک در رطوبت های مختلف

مشخصات فیزیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند. دراین تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی سه رقم متداول برنج (ارقام خزر، هاشمی و هیبرید) شامل ابعاد اصلی، قطر هندسی، قطر حسابی، ضریب کرویت، سطح و حجم دانه ها، وزن هزار دانه، چگالی ظاهری، حجم واقعی، چگالی واقعی، زاویه شیب ط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 1

صفحات  115- 123

تاریخ انتشار 2011-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023