بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و استراتژی عمومی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی

نویسندگان

  • آرزو رستمی کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران
  • مهدی مرتضوی دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف اصلی سازمان‌ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری برای بقا، رشد و سودآوری و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نوآوری سازمانی و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی می‌پردازد. در این پژوهش نوآوری سازمانی شامل سه بعد محصول، فرایند و اجرا است. ابعاد متغیر وابسته شامل مالی، مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی، و از نظر داده کمی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار    lisrl  انجام شده است. پرسشنامه­ ای شامل 54 سوال برگرفته از مقالات لاتین که در میان شرکت‌های تولید کننده مورد آزمون قرار گرفته است و برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با نظر کارشناسان و از طریق AVE  صورت گرفته است. 320 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شده است.یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که نوآوری سازمان به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت ندارد اما از طریق مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارد و رهبری هزینه هم به صورت مستقیم و هم از طریق مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارد و نوآوری سازمانی و رهبری هزینه از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی،استراتژی تمایز،استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق ...

متن کامل

بررسـی تاثیر فرهنگ سازمانی بارویکـرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان

     از آنجاییکه روش بسترسازی تفکرات نوآورانه و تغییر و بهبود فرهنگ سازمانی نهادینه شده نقش مهمی در موفقیت برنامه ها ایفا می کند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تاثیر فرهنگ سازمانی با رویکرد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان و همچنین تعیین روابط بین این عوامل می باشد. علی رغم اهمیت نوآوری تاکنون کمتر به مطالعه و پژوهش بنیادی جهت نوآوری و فرهنگ سازمانی پرداخته شده است نمونه آماری این تحقیق265...

متن کامل

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی،استراتژی تمایز،استراتژی رهبری هزینه و عملکرد کسب و کار

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق ...

متن کامل

تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی

محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت درحال تغییر بوده و نوع تغییرات بسیارمتنوع شده­است­، نیازمند قابلیت‌هایی هستند که بتوانند برای بنگاه­ها مزیت­رقابتی به وجودآورند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت­های پویا و قابلیت­های نوآوری در دستیابی به مزیت­رقابتی است. پنج قابلیت ادراک، یادگیری، ادغام، هماهنگی و پیکربندی مجدد به­عنوان قابلیت‌های پویا و قابلیت­های بهره­برداری و کشف به­عنوان قابلیت­های ن...

متن کامل

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان‏ها می تواند مزیت رقابتی پایداری برای آنها فراهم کند از طرف دیگر، لازمه حضور و تداوم سازمان‌ها در بازارهای جهانی امروزی توسعه و بکارگیری ایده‌های جدید و بکارگیری عملی آن در بازار می باشد. یکی از پارادایم‏های جدید نوآوری در سازمان که منجر به رقابت‏پذیر شدن شرکت ها میگردد، پارادیم نوآوری باز است. در این پارادیم تعامل سازنده با خا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1395  شماره 27

صفحات  17- 25

تاریخ انتشار 2017-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023