بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر

نویسندگان

  • محمد سعیدی دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:

توانایی چهار هندسه‌ی مختلف مولد پلاسمایی جریان گردابه‌ای (شانه‌ای، T شکل، دندانه اره‌ای ساده و دندانه اره‌ای مشبک) در کنترل جریان تراکم پذیر به طور تجربی در ولتاژ و فرکانس های عملکردی مختلف بر روی یک ایرفویل فوق بحرانی بررسی و موارد استفاده از هر کدام توصیه شده است. از تجزیه و تحلیل نمودار چگالی طیفی توان مربوط به نوسانات فشار در لایه مرزی برای تعیین فرکانس‌های تحریک ناپایای عملگرهای پلاسمایی استفاده و مشخص شد وجود فرکانس غالب در نمودارهای چگالی طیفی توان نشانه‌ی بارزی بر وجود جدایی جریان در آن منطقه از ایرفویل می باشد. در آزمایشها مشاهده شد که در هنگام عملکرد پالسی عملگرهای پلاسمایی با هندسه شانه‌ای، در جلوی عملگر حباب جدایی ایجاد می شود که استفاده از هندسه‌یT شکل، اندازه حباب جدایی را کاهش می دهد. بر اساس نتیجه‌ی آزمایشها، عملگرهای پلاسمایی T شکل و دندانه اره‌ای مشبک با عملکرد پالسی، در قیاس با هندسه‌های شانه‌ای و دندانه اره‌ای ساده در شرایط یکسان کارایی بیشتری در کنترل جریان تراکم‌پذیر دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تجربی مولدهای ورتکس در جریان گردابه ای اطراف جسم تقارن محوری با پراب پنج حفره

اجسام تقارن محوری نظیر هواپیماها هنگامی که انحراف سمتی پیدا می­کنند، نواحی جدایش گردابه­ای بزرگی را ایجاد می­کنند، این جریان­های گردابه­ای روی پسای بدنه، مانورپذیری و غیره تاثیرگذار می­باشد. یک روش مناسب برای کاهش اثرات جریان گردابه­ای، استفاده از مولدهای ورتکس است. در تحقیق حاضر به کمک پراب پنج حفره، میدان جریان در اطراف یک مدل تقارن محوری با اسنفاده از مولدهای ورتکس در زوایای حمله °30° ≤ α ≤ ...

متن کامل

بررسی تجربی مولدهای ورتکس در جریان گردابه‌ای اطراف جسم تقارن محوری با پراب پنج حفره

اجسام تقارن محوری نظیر هواپیماها هنگامی که انحراف سمتی پیدا می­کنند، نواحی جدایش گردابه­ای بزرگی را ایجاد می­کنند، این جریان­های گردابه­ای روی پسای بدنه، مانورپذیری و غیره تاثیرگذار می­باشد. یک روش مناسب برای کاهش اثرات جریان گردابه­ای، استفاده از مولدهای ورتکس است. در تحقیق حاضر به کمک پراب پنج حفره، میدان جریان در اطراف یک مدل تقارن محوری با اسنفاده از مولدهای ورتکس در زوایای حمله °30° ≤ α ≤ ...

متن کامل

بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم پذیر

در این مقاله رفتار آیروالاستیک بال ساخته شده از مواد مرکب در جریان تراکم پذیر بررسی شده است. برای شبیه سازی رفتار سازه بال از تیر ساخته شده از مواد غیر ایزوتروپ که دارای سطح مقطع بسته با دیواره های نازک/ ضخیم است، استفاده شده است. برای ایجاد همبندی مناسب بین مودهای خمش و پیچش، روش لایه چینی سختی محیطی نامتقارن به کار گرفته شده است. برای شبیه سازی آیرودینامیک ناپایای تراکم پذیر نیز از روش آیرودی...

متن کامل

بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابه های نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج سیم داغ

سربالک‌ها یکی از ابزارهای مورد استفاده برای کاهش اثرات گردابه‌های نوک بال می‌باشند. در این پژوهش، به بررسی تجربی اثرات نصب سربالک منحنی دوباله بر روی یک مدل ریز پهپاد به‌منظور کاهش گردابه‌های نوک بال پرداخته شده است. آزمایش‌ها در یک تونل باد مدارباز در سرعت 16 متر بر ثانیه و در زاویه حمله 10 درجه انجام شده است. عدد رینولدز بر اساس وتر آئرودینامیکی متوسط بال 38000 می‌باشد. به‌منظور اندازه‌گیری س...

متن کامل

شبیه سازی عددی دو بعدی اندرکنش شاک و حباب در جریان های دو فازی تراکم پذیر

در این مقاله تاکید اصلی بر تسخیر دقیق فصل مشترک و مطالعه اندرکنش شاک و حباب در جریان‌های دو فازی گاز-گاز و گاز – مایع است.  بدین منظور برای اولین بار از حلگر ریمان HLLC و روش حل عددی گودونوف برای معادلات دو سیالی 5 معادله‌ای کاپیلا استفاده شد و کد نویسی به صورت دوبعدی و با دقت مرتبه دو انجام شد. مسائل اندرکنش شاک و حباب هلیم در هوا و حباب هوا در آب شبیه­سازی شد.  نتایج عددی بدست آمده برابری عال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023